Mars 2018 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utfallet för Rättsväsendet blev 174 miljoner kronor högre än i mars 2017 och uppgick till 3 984 miljoner kronor. Det högre utfallet består främst av att anslag 1:6 Kriminalvården: förvaltningskostnader blev 93 miljoner kronor högre.  

För det första kvartalet uppgår utfallet för utgiftsområdet till 10 923 miljoner kronor. Det är 222 miljoner kronor (2,1 procent) högre än samma period föregående år. Anslag 1:6 Kriminalvården: förvaltningskostnader är det anslag som ökat mest, med 179 miljoner kronor.

I enlighet med propositionen Vårändringsbudget för 2018 föreslås ramen för utgiftsområdet ökas med 462 miljoner kronor. Anslag 1:1 Polismyndigheten och anslag 1:12 Rättsliga biträden m.m. föreslås öka med 200 miljoner kronor vardera.  

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
mars 2018
Förändring
jämfört med
mars 2017
Utfall
jan-mars 2018
Förändring
jämfört med
jan-mars 2017
SB + ÄB
2018
4 Rättsväsendet 3 984 174 10 923 222 45 777
1:1 Polismyndigheten 2 024 7 5 527 - 117 24 516
1:2 Säkerhetspolisen 120 5 334 16 1 493
1:3 Åklagarmyndigheten 143 13 377 7 1 519
1:4 Ekobrottsmyndigheten 61 3 163 5 677
1:5 Sveriges Domstolar 501 21 1 422 63 5 601
1:6 Kriminalvården 791 93 2 213 179 8 649
1:12 Rättsliga biträden m.m. 255 6 663 35 2 355
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 5 - 2 11 - 4 40
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 8 8 22 20 81
Övriga anslag 75 20 191 17 846
1:7 Brottsförebyggande rådet 10 4 31 9 148
1:8 Rättsmedicinalverket 34 4 100 3 425
1:9 Gentekniknämnden 0 0 1 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 0 10 0 47
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 10 0 24 - 7 122
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 0 0 2 0 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 15 12 16 13 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2 0 4 0 18
1:17 Domarnämnden 1 0 2 0 8
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt