Mars 2018 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring, fastighetstaxering och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution blev 9 miljoner kronor lägre än mars 2017 och uppgick till 937 miljoner kronor.

För det första kvartalet uppgår utfallet för utgiftsområdet till 2 659 miljoner kronor. Det är 13 miljoner kronor (0,5 procent) högre än samma period föregående år.

I enlighet med propositionen Vårändringsbudget för 2018 föreslås ramen för utgiftsområdet ökas med 75 miljoner kronor. 72 miljoner kronor av ökningen avser anslag 1:2 Tullverket.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
mars 2018
Förändring
jämfört med
mars 2017
Utfall
jan-mars 2018
Förändring
jämfört med
jan-mars 2017
SB + ÄB
2018
3 Skatt, tull och exekution 937 - 9 2 659 13 11 399
1:1 Skatteverket 633 25 1 790 75 7 591
1:2 Tullverket 144 - 4 420 - 24 1 862
1:3 Kronofogdemyndigheten 161 - 30 448 - 38 1 947
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt