Mars 2018 Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska unionen

Utgifterna inom utgiftsområdet utgörs av Sveriges betalningar till Europeiska kommissionen för EU-budgeten. Europeiska unionens allmänna budget upprättas inom en flerårig budgetram.

Utfall för utgiftsområdet Avgiften till Europeiska unionen

Miljoner kr

Utfallet för Avgiften till Europeiska unionen blev 3 208 miljoner kronor, vilket är 594 miljoner kronor högre än i mars 2017.

Avgiften för det första kvartalet 2018 uppgick till 8 050 miljoner kronor. Det är 8 617 miljoner kronor högre jämfört med det första kvartalet 2017. Den stora skillnaden beror att EU återbetalade ett stort överskott till Sverige i januari 2017. Det gjordes även i januari 2018 men inte lika mycket.

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen, miljoner kronor
Utfall
mars 2018
Förändring
jämfört med
mars 2017
Utfall
jan-mars 2018
Förändring
jämfört med
jan-mars 2017
SB + ÄB
2018
27 Avgiften till Europeiska unionen 3 208 594 8 050 8 617 39 511
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 3 208 594 8 050 8 617 39 511
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt