Mars 2018 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för Statsskuldsräntor m.m. blev 4 780 miljoner kronor i mars. Det är 373 miljoner kronor högre jämfört med utfallet i mars 2017.

För det första kvartalet uppgår utfallet för utgiftsområdet till 3 055 miljoner kronor. Det är 798 miljoner kronor (20,7 procent) lägre jämfört med samma period föregående år.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

Jämfört med det första kvartalet 2017 minskade kursförlusterna med 3 568 miljoner kronor (96,8 procent). Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än marknadsräntan vid återköpstillfället.

De minskade utgifterna för kursförluster motverkas delvis av att inkomster från överkurser vid emission minskade med 2 224 miljoner kronor (75,9 procent). När Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen.

Räntor på lån i svenska kronor ökade med 434 miljoner kronor (13,9 procent) och uppgick till 3 562 miljoner kronor för årets första kvartal.

Tabell 1: Räntor på statsskulden i mars 2018 jämfört med motsvarande period 2017, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall mars 2018 Utfall mars 2017 Förändring mars Utfall jan-mars 2018 Utfall jan-mars 2017 Skillnad 2018-2017
Räntor på lån i svenska kronor 4 808 4 557 251 3 562 3 128 434
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 162 173 -10 831 775 57
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -408 -994 586 -705 -2 930 2 224
Summa räntor 4 563 3 736 827 3 689 973 2 716
Räntor på in- och utlåning (*) -509 -669 160 -1 483 -1 439 -44
Valutakursförluster (+)/vinster (-) 724 1 275 -551 690 588 103
Kursförluster (+)/vinster (-) 0 65 -65 116 3 684 -3 568
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter 4 778 4 407 371 3 012 3 806 -794

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
mars 2018
Förändring
jämfört med
mars 2017
Utfall
jan-mars 2018
Förändring
jämfört med
jan-mars 2017
SB + ÄB
2018
26 Statsskuldsräntor m.m. 4 780 373 3 055 - 798 11 355
1:1 Räntor på statsskulden 4 778 371 3 012 - 794 11 200
1:2 Oförutsedda utgifter 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 2 1 44 - 4 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt