Mars 2018 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Utfallet för Kommunikationer uppgick till 4 124 miljoner kronor. Det är 314 miljoner kronor (8,2 procent) högre än mars föregående år. För första kvartalet uppgick utfallet till 11 202 miljoner kronor, det är 1 669 miljoner kronor (17,5 procent) högre än samma period förra året.

Utgifterna för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur blev 526 miljoner kronor (41,5 procent) högre och uppgick till 1 794 miljoner kronor. Utgifterna för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur blev 160 miljoner kronor (9,4 procent) lägre och uppgick till 1 539 miljoner kronor. Minskningen beror främst på att bidragen för drift av enskild väg blev 366 miljoner kronor lägre.

I enlighet med propositionen Vårändringsbudget för 2018 föreslås ramen för utgiftsområdet ökas med 27 miljoner kronor.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
mars 2018
Förändring
jämfört med
mars 2017
Utfall
jan-mars 2018
Förändring
jämfört med
jan-mars 2017
SB + ÄB
2018
22 Kommunikationer 4 124 314 11 202 1 669 56 419
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 794 526 4 122 622 25 513
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 539 - 160 4 657 795 21 347
1:3 Trafikverket 130 16 349 38 1 387
1:11 Trängselskatt i Stockholm 312 188 731 459 1 529
1:12 Transportstyrelsen 127 - 62 522 - 9 2 140
1:14 Trängselskatt i Göteborg 8 - 120 29 - 123 900
1:15 Sjöfartsstöd 103 - 1 329 - 13 1 518
Övriga anslag 112 - 74 463 - 99 2 085
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 47 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 16 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 0 167
1:7 Trafikavtal 78 - 43 249 - 29 930
1:8 Viss internationell verksamhet 0 - 29 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 13 1 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 - 34 64 - 51 150
1:13 Trafikanalys 4 0 13 2 68
2:1 Post- och telestyrelsen 4 1 9 2 42
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 9 2 27 2 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 0 0 - 2 36
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 2 1 6 3 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 11 0 19 1 146
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt