Mars 2018 Utgiftsområde 21: Energi

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är främst Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och affärsverket Svenska kraftnät som ansvarar för att genomföra åtgärderna inom området.

Utfall för utgiftsområdet Energi

Miljoner kr

Utfallet för Energi blev 12 miljoner kronor (4,5 procent) lägre och uppgick till 254 miljoner kronor. Merparten av utgifterna avser forskning, utveckling och innovation. För mars uppgick dessa till 114 miljoner kronor vilket är en minskning med 43 miljoner kronor (27,2 procent). För det första kvartalet uppgick utfallet till 528 miljoner kronor, det är 101 miljoner kronor (16,0 procent) lägre än samma period förra året.

I enlighet med propositionen Vårändringsbudget för 2018 föreslås ramen för utgiftsområdet ökas med 173 miljoner kronor.

Utgiftsområde 21 Energi, miljoner kronor
Utfall
mars 2018
Förändring
jämfört med
mars 2017
Utfall
jan-mars 2018
Förändring
jämfört med
jan-mars 2017
SB + ÄB
2018
21 Energi 254 - 12 528 - 101 3 588
1:1 Statens energimyndighet 25 0 71 - 2 313
1:2 Insatser för energieffektivisering 4 - 46 9 - 49 233
1:4 Energiforskning 114 - 43 292 - 99 1 478
1:7 Energiteknik 1 - 1 5 3 975
1:8 Elberedskap 11 - 1 33 - 3 258
Övriga anslag 100 79 118 49 331
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 0 0 0 10
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 70 69 72 70 85
1:6 Energimarknadsinspektionen 10 1 27 3 121
1:9 Avgifter till internationella organisationer 3 0 3 - 14 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 17 17 17 16 90
1:5 (2017) Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket - 8 - 25
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt