Mars 2018 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmål och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Målen är styrande för allt miljöarbete som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Miljömålssystemet ger också en struktur för en systematisk uppföljning av miljöpolitiken som grund för ett strategiskt åtgärdsarbete.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård uppgick i mars till 1 125 miljoner kronor, det är 185 miljoner kronor (19,7 procent) högre än föregående år. Det förklaras huvudsakligen av att utgifterna för anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö blev högre. För första kvartalet uppgick utgifterna till 1 939 miljoner kronor. Det är 215 miljoner kronor (12,5 procent) högre än samma period 2017.

I enlighet med propositionen Vårändringsbudget för 2018 föreslås ramen för utgiftsområdet ökas med 55 miljoner kronor.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
mars 2018
Förändring
jämfört med
mars 2017
Utfall
jan-mars 2018
Förändring
jämfört med
jan-mars 2017
SB + ÄB
2018
20 Allmän miljö- och naturvård 1 125 185 1 939 215 10 773
1:1 Naturvårdsverket 42 - 4 117 5 591
1:2 Miljöövervakning m.m. 26 16 34 18 410
1:3 Åtgärder för värdefull natur 28 9 42 - 4 1 248
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 330 4 474 110 868
1:5 Miljöforskning 0 - 33 29 - 17 79
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 64 3 102 11 315
1:8 Supermiljöbilspremie 34 11 72 19 250
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 258 123 267 - 19 950
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 16 8 28 5 235
1:14 Skydd av värdefull natur 124 - 11 218 - 69 1 418
1:16 Klimatinvesteringar 69 64 143 133 1 590
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 1 1 1 1 100
1:19 Elfordonspremie 0 0 0 0 350
1:20 Industriklivet 10 10 10 10 300
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 54 - 6 182 6 841
Övriga anslag 70 - 9 220 6 1 228
1:6 Kemikalieinspektionen 18 - 4 57 - 7 275
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 12 - 2 54 0 246
1:10 Klimatanpassning 8 - 4 16 - 3 214
1:13 Internationellt miljösamarbete 1 - 2 14 10 46
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 22 3 62 5 244
1:17 Elbusspremie 0 0 0 - 2 100
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 9 3 16 6 104
1:14 (2017) Hållbara städer - 2 - 3
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt