Mars 2018 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och digitalisering.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 072 miljoner kronor i mars. Det är 26 miljoner kronor (2,5 procent) högre jämfört med mars 2017.

För det första kvartalet uppgår utfallet för utgiftsområdet till 3 878 miljoner kronor. Det är 142 miljoner kronor (3,8 procent) högre än samma period föregående år. Ökningen avser huvudsakligen anslaget 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
mars 2018
Förändring
jämfört med
mars 2017
Utfall
jan-mars 2018
Förändring
jämfört med
jan-mars 2017
SB + ÄB
2018
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 072 26 3 878 142 16 286
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 866 22 3 094 159 13 227
1:9 Statistiska centralbyrån 45 - 1 133 - 3 557
1:11 Finansinspektionen 53 4 140 13 603
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 1 0 207 - 24 223
1:15 Riksrevisionen 27 - 2 79 0 330
Övriga anslag 80 3 225 - 3 1 346
1:1 Statskontoret 5 - 1 19 0 97
1:2 Kammarkollegiet 6 1 15 2 72
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter - 7 - 7 3 - 4 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 2 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 4 0 16 1 65
1:8 Ekonomistyrningsverket 14 0 41 - 1 175
1:10 Bidragsfastigheter 16 1 36 - 1 269
1:12 Riksgäldskontoret 24 10 59 1 328
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 2 - 1 10
1:16 Finansmarknadsforskning 6 2 8 2 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 5 - 2 17 0 94
1:18 Digitaliseringsmyndigheten 4 0 7 - 3 177
1:19 Statens servicecenter - 1 - 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt