Mars 2018 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Utfallet för Regional tillväxt blev 225 miljoner kronor i mars. Det är 38 miljoner kronor högre jämfört med mars 2017.

För årets första kvartal uppgår utfallet till 511 miljoner kronor. Det är 64 miljoner kronor (14,2 procent) högre än samma period föregående år. De högre utgifterna avser främst anslaget 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
mars 2018
Förändring
jämfört med
mars 2017
Utfall
jan-mars 2018
Förändring
jämfört med
jan-mars 2017
SB + ÄB
2018
19 Regional tillväxt 225 38 511 64 3 922
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 84 6 212 14 2 100
1:2 Transportbidrag 24 - 29 84 - 26 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 116 62 215 76 1 421
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt