Mars 2018 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik blev 147 miljoner kronor i mars. Det är 30 miljoner kronor (25,7 procent) högre jämfört med mars 2017. Ökningen avser främst utgifter för anslagen 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande samt 1:4 Boverket.

För det första kvartalet uppgår utfallet för utgiftsområdet till 466 miljoner kronor. Det är 144 miljoner kronor (44,5 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna för anslaget 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande är 119 miljoner kronor (339,8 procent) högre jämfört med perioden januari-mars 2017.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
mars 2018
Förändring
jämfört med
mars 2017
Utfall
jan-mars 2018
Förändring
jämfört med
jan-mars 2017
SB + ÄB
2018
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 147 30 466 144 6 952
1:4 Boverket 22 7 62 12 308
1:6 Lantmäteriet 42 1 127 1 564
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 8 3 31 - 2 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 1 0 0 1 300
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 50 17 154 119 3 200
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 0 0 0 0 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 0 0 0 0 75
Övriga anslag 25 3 93 13 470
1:1 Bostadspolitisk utveckling 2 2 3 1 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 43
1:5 Statens geotekniska institut 4 0 12 - 1 47
2:1 Konsumentverket 13 2 41 4 165
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 3 0 10 0 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 5 1 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 22 8 26
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 - 1 1 0 4
1:4 (2015) Innovativt byggande 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt