Mars 2018 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier, trossamfund och fritid blev i mars 382 miljoner kronor, vilket är 4 miljoner kronor högre (1,1 procent) än i mars 2017. För första kvartalet uppgick utgifterna till 4 816 miljoner kronor. Det är 237 miljoner kronor (5,2 procent) högre än samma period 2017.

I enlighet med propositionen Vårändringsbudget för 2018 föreslås ramen för utgiftsområdet ökas med 187 miljoner kronor.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
mars 2018
Förändring
jämfört med
mars 2017
Utfall
jan-mars 2018
Förändring
jämfört med
jan-mars 2017
SB + ÄB
2018
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 382 4 4 816 237 15 880
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 5 3 119 10 579
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 1 - 1 394 3 1 486
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 86 4 274 16 1 071
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 16 5 153 34 459
6:1 Riksarkivet 27 - 6 104 2 398
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 102 9 287 21 1 267
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 65 1 259
10:1 Filmstöd 1 0 549 5 552
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 6 5 111 0 243
13:1 Stöd till idrotten 0 - 8 490 - 1 1 954
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 1 088 124 4 348
Övriga anslag 116 - 9 1 182 21 3 254
1:1 Statens kulturråd 4 0 10 1 55
1:3 Skapande skola 0 0 1 1 188
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 2 1 4 0 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 0 0 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 3 0 15
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 14 11 162 11 214
2:3 Statens musikverk 6 - 2 21 - 3 117
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 11 - 4 38 3 156
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 10 1 27 0 122
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 0 15 - 1 67
4:1 Statens konstråd 1 0 3 0 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 1 0 5 1 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 1 0 4 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 31 4 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 4 - 1 22
7:1 Riksantikvarieämbetet 21 4 61 11 270
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 3 - 3 9 - 4 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
8:3 Bidrag till vissa museer 3 0 20 5 76
8:4 Forum för levande historia 4 1 10 - 1 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 1
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 1 1 3 1 13
9:2 Stöd till trossamfund - 1 - 2 19 0 82
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 0 - 2 10 - 4 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 1 0 4
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 5 0 22
11:5 Stöd till taltidningar 2 0 9 0 55
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - 1 - 3 11 1 41
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 6 4 6 2 35
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 4 4 16 6 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 2 - 4 7 - 1 152
14:2 Bidrag till tolkutbildning 5 - 7 18 1 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 45 - 1 170
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 - 2 70 12 188
15:1 Lotteriinspektionen 4 - 1 12 0 51
8:4 (2017) Riksutställningar - 3 - 9 0
13:3 (2017) Bidrag för kvinnors organisering 0 - 14
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt