Mars 2018 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning uppgick till 6 589 miljoner kronor. Det är 395 miljoner kronor (5,7 procent) lägre än för mars 2017. För första kvartalet uppgick utgifterna till 20 322 miljoner kronor. Det är 2 113 miljoner kronor (11,6 procent) högre än samma period 2017.

Det lägre utfallet för mars förklaras främst av att anslag 1:13 Statligt stöd till vuxenutbildningen blev 621 miljoner kronor lägre. För första kvartalet blev utgifterna 2 135 miljoner kronor. Det är 1 514 miljoner kronor högre än samma period förra året.  

I enlighet med propositionen Vårändringsbudget för 2018 föreslås ramen för utgiftsområdet ökas med 145 miljoner kronor.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
mars 2018
Förändring
jämfört med
mars 2017
Utfall
jan-mars 2018
Förändring
jämfört med
jan-mars 2017
SB + ÄB
2018
16 Utbildning och universitetsforskning 6 589 - 395 20 322 2 113 77 966
1:1 Statens skolverk 83 19 205 41 1 124
1:2 Statens skolinspektion 34 0 98 4 405
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 83 2 125 16 723
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 240 60 397 35 3 685
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 1 539 - 24 2 078 - 23 4 436
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 168 - 54 510 - 12 2 205
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 0 489 - 13 2 300
1:19 Bidrag till lärarlöner 0 0 4 457
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 1 000
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 6 439 18 1 756
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 178 5 533 16 2 132
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 172 7 517 21 2 067
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 183 6 548 18 2 193
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 177 7 531 21 2 123
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 5 391 15 1 564
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 145 6 435 17 1 739
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 136 4 408 12 1 630
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 5 349 15 1 397
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 93 3 280 9 1 118
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 129 5 387 16 1 550
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 74 3 222 8 887
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 60 2 180 6 721
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 4 390 13 1 560
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 97 7 290 20 1 161
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 129 4 386 12 1 546
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 103 2 223 - 11 732
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 215 5 646 16 2 583
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 37 37 45
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 403 - 7 1 719 - 54 6 008
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer - 3 - 179
Övriga anslag 1 626 - 476 7 508 2 018 23 118
1:4 Sameskolstyrelsen 11 8 14 2 40
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 65 1 99 3 297
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 4 79 41 4 190
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 - 12 19 1 103
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 21 13 21 14 309
1:11 Bidrag till vissa studier 1 0 2 0 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 12 2 27 3 116
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 - 621 2 135 1 514 2 570
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 24 19 42 24 680
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 6 1 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 19
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 41 3 41 3 163
2:1 Universitetskanslersämbetet 9 0 31 2 145
2:2 Universitets- och högskolerådet 15 2 39 3 175
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 3 169 8 674
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 32 1 96 4 385
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 55 2 166 7 664
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 60 3 238
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 3 267 10 1 068
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 28 1 84 3 335
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 3 199 8 797
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 66 3 265
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 46 2 139 7 555
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 61 2 244
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 78 3 234 10 936
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 8 59 24 237
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 1 62 3 248
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 24 1 97
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 51 2 153 7 610
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 28 2 114
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 51 1 202
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 13 0 50
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 1 26 2 104
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 9 1 34
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 42 2 125 6 501
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 19 2 74
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 2 108 6 432
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 19 4 77
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 2 114 6 456
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 25 1 98
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 98 5 394
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 17 1 69
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 99 6 398
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 16 2 63
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 1 77 3 310
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 13 1 51
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 2 91 5 365
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 16 4 63
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 41 1 163
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 5 3 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 16 0 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 3 1 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 33 1 132
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 5 3 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 2 105 6 421
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 2 21 6 84
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 8 1 30
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 5 3 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 261 8 818 26 3 345
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 1 104 4 432
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 16 - 44 311 - 35 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 17 8 45 8 163
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 17 - 5 381 248 947
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 7 0 34
3:6 Institutet för rymdfysik 5 - 1 13 - 1 55
3:7 Kungl. biblioteket 34 3 94 4 370
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 - 1 9 - 1 48
3:9 Sunet 5 1 14 5 49
3:10 Centrala etikprövningsnämnden 0 - 1 1 - 1 7
3:11 Regionala etikprövningsnämnder 5 1 6 1 41
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 3 - 1 76 - 1 100
4:1 Internationella program 0 - 1 30 0 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 27 - 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 2 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 2 1 6 3 21
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt