Mars 2018 Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Studiestöd

Miljoner kr

Utfallet för Studiestöd i mars uppgick till 1 911 miljoner kronor, vilket är 25 miljoner kronor (1,3 procent) högre än samma månad föregående år. För det första kvartalet uppgick utgifterna till 6 240 miljoner kronor. Det är 49 miljoner kronor högre än förra året.  

De största delarna av utgifterna utgörs av studiemedel i form av studiebidrag och tilläggsbidrag för studerande med barn samt studiehjälp i form av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg för studerande inom främst gymnasieskolan.

Utgiftsområde 15 Studiestöd, miljoner kronor
Utfall
mars 2018
Förändring
jämfört med
mars 2017
Utfall
jan-mars 2018
Förändring
jämfört med
jan-mars 2017
SB + ÄB
2018
15 Studiestöd 1 911 25 6 240 49 24 353
1:1 Studiehjälp 366 8 1 099 34 4 092
1:2 Studiemedel 1 283 - 1 4 217 29 16 358
1:3 Avsättning för kreditförluster 168 - 7 568 - 19 1 879
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor - 1 - 1 74 - 61 141
1:8 Centrala studiestödsnämnden 69 8 204 17 869
Övriga anslag 26 17 79 50 1 015
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 19 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 - 1 5 - 2 29
1:7 Studiestartsstöd 18 18 52 52 909
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 3 0 14
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt