Mars 2018 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv blev 6 209 miljoner kronor i mars. Det är 246 miljoner kronor (4,1 procent) högre jämfört med mars 2017.

För det första kvartalet uppgår utfallet för utgiftsområdet till 18 512 miljoner kronor. Det är 985 miljoner kronor (5,6 procent) högre än samma period föregående år.  

För anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd uppgår utgifterna för det första kvartalet till 6 824 miljoner kronor vilket är 394 miljoner kronor (5,5 procent) lägre än samma period föregående år. Det lägre utfallet avser framför allt aktivitetsstöd och utvecklingsersättning, som minskat med 341 miljoner kronor (10,1 procent). Genomsnittligt antal deltagare per månad i arbetsmarknadspolitiska program som berättigar till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning uppgick till 171 790 personer under årets första kvartal. Det är en minskning med 7 825 personer (4,4 procent) jämfört med det första kvartalet 2017. Antalet deltagare med annan ersättning än aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning har ökat de senaste åren, vilket har bidragit till att utgifterna för aktivitetsstöd inte i samma utsträckning har följt antalet deltagare i insatserna.

Utgifterna för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser uppgår till 3 074 miljoner kronor, vilket är 1 413 miljoner kronor (85,1 procent) högre än det första kvartalet 2017. Anslaget finansierar bland annat subventionerade anställningar i form av extratjänster. Det genomsnittliga antalet extratjänster för det första kvartalet uppgår till 13 077, vilket är en ökning med 10 667 extratjänster (442,7 procent) jämfört med samma period föregående år. Vidare har anslagsbelastningen ökat med 440 miljoner kronor avseende utgifter för insatser för vissa nyanlända. Det beror delvis på ändrade redovisningsprinciper. Föregående år redovisades motsvarande utgifter under utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

Utgifterna under årets första kvartal för anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. är 301 miljoner kronor (7,3 procent) högre jämfört med motsvarande period föregående år. Det beror bland annat på att taket för den bidragsgrundande lönen för subventionerade anställningar med lönebidrag höjdes med 7,0 procent till 18 300 kronor per månad från den 1 november 2017.

Utgifterna för anslaget 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar är 259 miljoner kronor (16,4 procent) lägre under årets första kvartal  jämfört med motsvarande period 2017. Det beror bland annat på att taket för den bidragsgrundande lönen för nystartsjobb sänktes med 9,1 procent till 20 000 kronor per månad från den 1 november 2017.  Det genomsnittliga antalet personer med nystartsjobb uppgår för årets första kvartal till 33 177 personer per månad . Det är en minskning med 25,6 procent jämfört med motsvarande period 2017.  

Tabell 1 visar antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen i mars 2018 jämfört med mars föregående år. Antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen uppgick slutet av mars till 359 281 personer, vilket är en minskning med 13 119 personer (3,5 procent) jämfört med mars 2017. Det beror framför allt på ett minskat antal inskrivna män. Huvuddelen av minskningen avser män födda i Sverige, men även antalet utrikes födda män har minskat. Antalet inskrivna kvinnor har ökat med 278 personer (0,2 procent). Antalet utrikes födda kvinnor har ökat med 2 487 personer (2,9 procent). Ökningen motverkas av att antalet inskrivna kvinnor födda i Sverige har minskat med 2 239 personer (3,3 procent).

Tabell 1: Antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen
Mars 2018 Mars 2017 Förändring, antal Förändring %
Kvinnor 165 000 164 722 278 0,2
- varav födda i Sverige 66 555 68 764 -2 209 -3,2
- varav utrikes födda 98 445 95 958 2 487 2,6
Män 194 281 207 678 -13 397 -6,5
- varav födda i Sverige 85 358 93 819 -8 461 -9,0
- varav utrikes födda 108 923 113 859 -4 936 -4,3
Totalt antal inskrivna 359 281 372 400 -13 119 -3,5

Tabellen redovisar inskrivna arbetslösa som är en summering av öppet arbetslösa och sökande i program. Som öppet arbetslösa räknas de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
mars 2018
Förändring
jämfört med
mars 2017
Utfall
jan-mars 2018
Förändring
jämfört med
jan-mars 2017
SB + ÄB
2018
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 209 246 18 512 985 74 084
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 697 - 63 2 050 - 69 8 402
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 251 - 133 6 824 - 394 22 700
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 1 026 380 3 074 1 413 13 422
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 513 138 4 424 301 19 197
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 123 18 278 68 1 524
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 98 - 6 275 - 30 1 700
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 423 - 76 1 322 - 259 5 757
1:13 Lån till körkort 151
2:6 Centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö 19
Övriga anslag 78 - 11 265 - 45 1 212
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 - 1 27 - 1 120
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 0 10 2 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 - 1 16 0 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 14 0 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 2 0 8
2:1 Arbetsmiljöverket 48 - 3 149 - 69 763
2:2 Arbetsdomstolen 2 - 1 7 0 34
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 31 30 34
2:4 Medlingsinstitutet 2 - 6 5 - 8 58
2:5 Arbetslivspolitik 1 0 4 0 25
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt