Mars 2018 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utgifterna för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev 2 924 miljoner kronor i mars, vilket är 5 miljoner kronor (0,2 procent) högre än i mars 2017.

För första kvartalet är utgifterna 8 773 miljoner kronor, vilket är 21 miljoner kronor (0,2 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för anslaget 1:1 Garantipension till ålderspension uppgår till 3 323 miljoner kronor hittills i år. Det är 50 miljoner kronor (1,5 procent) lägre än 2017. Den långsiktiga trenden är att utgifterna för garantipension minskar. Den genomsnittliga inkomstrelaterade ålderspensionen är högre för yngre och nyblivna pensionärer jämfört med de äldre som redan uppbär pension. Bland de nyblivna pensionärerna minskar antalet pensionärer som inte har tjänat in någon inkomstrelaterad ålderspension successivt.

Utgifterna för anslaget 1:2 Efterlevandepensioner till vuxna uppgår hittills i år till 2 784 miljoner kronor, vilket är 153 miljoner kronor (5,2 procent) lägre än samma period 2017. Anslaget finansierar framför allt änkepension och eftersom änkepensionssystemet är under avveckling sedan 1990 minskar antalet änkepensioner successivt.

Utgifterna för anslaget 1:3 Bostadstillägg till pensionärer uppgår hittills i år till 2 254 miljoner kronor. Det är 195 miljoner kronor (9,5 procent) högre än samma period föregående år. Det beror på att både ersättningsgraden och taket för bostadstillägg har höjts.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
mars 2018
Förändring
jämfört med
mars 2017
Utfall
jan-mars 2018
Förändring
jämfört med
jan-mars 2017
SB + ÄB
2018
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 924 5 8 773 21 34 636
1:1 Garantipension till ålderspension 1 104 - 17 3 323 - 50 13 080
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 923 - 50 2 784 - 153 10 870
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 756 63 2 254 195 9 027
1:4 Äldreförsörjningsstöd 89 7 264 22 1 103
2:1 Pensionsmyndigheten 53 2 148 8 556
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt