Mars 2018 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 8 109 miljoner kronor i mars. Det är 426 miljoner kronor (5,0 procent) lägre jämfört med mars 2017. Det lägre utfallet avser främst anslagen 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. samt 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

För det första kvartalet uppgår utfallet för utgiftsområdet till 25 847 miljoner kronor. Det är 1 040 miljoner kronor (3,9 procent) lägre än samma period föregående år.

Utfallet för anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgår för årets första kvartal till 9 460 miljoner kronor, vilket är 393 miljoner kronor (4,0 procent) lägre än samma period föregående år. Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Sjukpenningtalet för mars uppgår till 9,9 dagar, vilket är 8,4 procent lägre än sjukpenningtalet för mars 2017. Sjukpenningtalet för kvinnor är 92,1 procent högre än sjukpenningtalet för män.  

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår för det första kvartalet till 11 632 miljoner kronor. Det är 490 miljoner kronor (4,0 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2017.  Många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år. Samtidigt har nybeviljandet av sjuk- och aktivitetsersättning minskat. Antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade uppgick i mars 2018 till 2,1 vilket är en minskning med 30,7 procent jämfört med mars 2017.

Sjukpenningtalet, antal dagar
Mars 2018 Mars 2017 Förändring %
Samtliga 9,9 10,8 -8,4
- Kvinnor 13,1 14,3 -8,4
- Män 6,8 7,4 -8,4

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Källa: Försäkringskassan

Antal nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade
Mars 2018 Mars 2017 Förändring %
Totalt 2,1 3,1 -30,7
- Kvinnor 2,1 3,1 -30,6
- Män 2,1 3,0 -30,7

Tabellen visar antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
mars 2018
Förändring
jämfört med
mars 2017
Utfall
jan-mars 2018
Förändring
jämfört med
jan-mars 2017
SB + ÄB
2018
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 109 - 426 25 847 - 1 040 102 615
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 048 - 148 9 460 - 393 38 810
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 855 - 177 11 632 - 490 46 909
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 239 - 18 721 - 43 2 876
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 65 - 38 1 524 - 51 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 0 1 0 0 901
2:1 Försäkringskassan 780 - 43 2 144 - 64 8 733
Övriga anslag 122 - 1 366 0 1 485
1:3 Handikappersättning 112 - 1 339 - 1 1 384
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 10 1 33
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 6 0 17 1 68
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt