Mars 2018 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 78,3 miljarder kronor i mars. Det är 8,5 miljarder kronor lägre jämfört med mars 2017. De lägre utgifterna i mars avser bland annat Riksgäldskontorets nettoutlåning (6,5 miljarder kronor) samt utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg (1,5 miljarder kronor). De totala utgifterna för årets första kvartal uppgår till 250,4 miljarder kronor. Det är 11,0 miljarder kronor (4,6 procent) högre än motsvarande period föregående år. Bland annat är avgiften till EU 8,6 miljarder kronor högre. Vidare har utfallet för Utbildning och universitetsforskning ökat med 2,1 miljarder kronor.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
mars 2018
Förändring
jämfört med
mars 2017
Utfall
jan-mars 2018
Förändring
jämfört med
jan-mars 2017
SB + ÄB
2018
1 Rikets styrelse 1 210 119 3 528 81 14 531
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 1 89 4 139
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 120 0 289 - 14 905
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 76 9 189 8 814
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 7 4 12 - 37 120
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 9 9 23 9 97
3:1 Sametinget 5 2 10 0 54
4:1 Regeringskansliet m.m. 552 18 1 794 - 23 7 779
5:1 Länsstyrelserna m.m. 256 30 720 60 2 979
6:1 Allmänna val och demokrati 26 24 68 64 556
6:2 Justitiekanslern 4 0 12 1 50
6:3 Datainspektionen 8 4 16 4 85
6:4 Valmyndigheten 2 0 5 - 1 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 43 0 167
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 90 18 93 18 123
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 1 1 1 - 1 15
8:1 Presstöd 42 0 152 - 12 567
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 2 0 8 1 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 1 4 1 28
6:4 (2017) Svensk författningssamling 0 - 1
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 072 26 3 878 142 16 286
1:1 Statskontoret 5 - 1 19 0 97
1:2 Kammarkollegiet 6 1 15 2 72
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter - 7 - 7 3 - 4 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 866 22 3 094 159 13 227
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 2 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 4 0 16 1 65
1:8 Ekonomistyrningsverket 14 0 41 - 1 175
1:9 Statistiska centralbyrån 45 - 1 133 - 3 557
1:10 Bidragsfastigheter 16 1 36 - 1 269
1:11 Finansinspektionen 53 4 140 13 603
1:12 Riksgäldskontoret 24 10 59 1 328
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 2 - 1 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 1 0 207 - 24 223
1:15 Riksrevisionen 27 - 2 79 0 330
1:16 Finansmarknadsforskning 6 2 8 2 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 5 - 2 17 0 94
1:18 Digitaliseringsmyndigheten 4 0 7 - 3 177
1:19 Statens servicecenter - 1 - 1
3 Skatt, tull och exekution 937 - 9 2 659 13 11 399
1:1 Skatteverket 633 25 1 790 75 7 591
1:2 Tullverket 144 - 4 420 - 24 1 862
1:3 Kronofogdemyndigheten 161 - 30 448 - 38 1 947
4 Rättsväsendet 3 984 174 10 923 222 45 777
1:1 Polismyndigheten 2 024 7 5 527 - 117 24 516
1:2 Säkerhetspolisen 120 5 334 16 1 493
1:3 Åklagarmyndigheten 143 13 377 7 1 519
1:4 Ekobrottsmyndigheten 61 3 163 5 677
1:5 Sveriges Domstolar 501 21 1 422 63 5 601
1:6 Kriminalvården 791 93 2 213 179 8 649
1:7 Brottsförebyggande rådet 10 4 31 9 148
1:8 Rättsmedicinalverket 34 4 100 3 425
1:9 Gentekniknämnden 0 0 1 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 0 10 0 47
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 10 0 24 - 7 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 255 6 663 35 2 355
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 5 - 2 11 - 4 40
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 0 0 2 0 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 15 12 16 13 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2 0 4 0 18
1:17 Domarnämnden 1 0 2 0 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 8 8 22 20 81
5 Internationell samverkan 152 21 551 - 42 2 009
1:1 Avgifter till internationella organisationer 128 25 461 - 38 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 10 1 23 0 192
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 2 0 16
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 0 0 14
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 1 8 1 43
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 4 2 11 2 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 7 1 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 5 1 19
1:9 Svenska institutet 0 - 2 24 1 124
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 2 0 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 1 - 6 8 - 9 174
6 Försvar och samhällets krisberedskap 3 338 - 595 9 158 13 53 835
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 668 - 17 7 206 179 34 941
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 90 27 211 68 1 147
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 84 - 585 389 - 301 10 816
1:4 Forskning och teknikutveckling 7 - 67 4 - 71 642
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 2 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 15 13 43 37 169
1:7 Officersutbildning m.m. 27 17 49 19 218
1:8 Försvarets radioanstalt 87 4 260 19 1 106
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 20 0 45 2 180
1:10 Nämnder m.m. 0 0 1 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 6 0 18 2 92
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 2 0 9
2:1 Kustbevakningen 101 1 276 2 1 143
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 8 - 4 28 7 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 - 4 21
2:4 Krisberedskap 77 - 15 110 - 15 1 286
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 153 33 305
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 102 24 252 34 1 169
2:7 Statens haverikommission 4 0 10 0 46
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 37 6 86 3 393
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 14 0 59
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 0 0
1:12 (2015) Försvarsexportmyndigheten 0
7 Internationellt bistånd 5 461 93 13 569 1 689 42 985
1:1 Biståndsverksamhet 5 353 111 13 254 1 694 41 606
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 93 - 16 275 - 6 1 171
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 3 0 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 10 1 27 3 124
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 3 - 3 9 - 3 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 2 1 18
8 Migration 1 543 - 625 5 436 - 3 717 15 748
1:1 Migrationsverket 497 - 22 1 352 - 65 5 316
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 827 - 630 3 276 - 3 968 8 101
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 2 2 5 - 1 78
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 79 2 225 20 960
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 27 3 70 15 289
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 73 28 229 88 305
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 26 3 66 11 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 11 - 10 17 - 12 155
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 0 196 196 195
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 6 064 - 1 518 18 725 - 1 072 77 696
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3 3 11 4 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 6 0 21 3 83
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 13 2 35 3 143
1:4 Tandvårdsförmåner 478 - 30 1 373 - 39 6 332
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 189 - 1 816 6 225 - 1 767 26 582
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 538 489 875 170 7 096
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 50 13 91 3 465
1:8 Bidrag till psykiatri 39 10 1 494 568 1 755
1:9 Läkemedelsverket 11 0 35 3 135
1:10 E-hälsomyndigheten 10 - 5 24 - 6 146
2:1 Folkhälsomyndigheten 31 7 100 8 383
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 0 22 0 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 38 - 1 44
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 14 - 1 35 1 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 15 - 1 59
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 - 47 47 - 47 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 5 0 24
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 51 - 51 111 - 61 768
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 7 - 11 24 - 27 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 005 210 6 124 739 25 693
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 12 - 477 739 - 846 2 517
4:6 Statens institutionsstyrelse 82 - 1 242 6 1 083
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 309 145 496 188 1 509
5:1 Barnombudsmannen 3 - 1 7 - 1 25
5:2 Barnets rättigheter 1 2 19 15 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 32 14 70 19 196
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 2 8 3 35
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 38 3 118 15 607
8:1 Socialstyrelsen 59 18 153 28 659
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 64 2 170 21 684
1:11 (2017) Bidrag för mänskliga vävnader och celler 0 - 74
6:1 (2017) Alkoholsortimentsnämnden 0 0
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 109 - 426 25 847 - 1 040 102 615
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 048 - 148 9 460 - 393 38 810
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 855 - 177 11 632 - 490 46 909
1:3 Handikappersättning 112 - 1 339 - 1 1 384
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 239 - 18 721 - 43 2 876
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 10 1 33
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 65 - 38 1 524 - 51 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 0 1 0 0 901
2:1 Försäkringskassan 780 - 43 2 144 - 64 8 733
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 6 0 17 1 68
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 924 5 8 773 21 34 636
1:1 Garantipension till ålderspension 1 104 - 17 3 323 - 50 13 080
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 923 - 50 2 784 - 153 10 870
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 756 63 2 254 195 9 027
1:4 Äldreförsörjningsstöd 89 7 264 22 1 103
2:1 Pensionsmyndigheten 53 2 148 8 556
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 828 649 23 381 1 125 94 586
1:1 Barnbidrag 2 693 425 7 284 540 31 607
1:2 Föräldraförsäkring 3 529 222 11 013 570 42 959
1:3 Underhållsstöd 218 8 667 26 2 862
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 4 1 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 80 2 239 6 978
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 348 14 1 033 46 4 265
1:7 Pensionsrätt för barnår 614 - 8 1 842 - 25 7 367
1:8 Bostadsbidrag 345 - 15 1 299 - 40 4 526
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 956 177 6 053 115 25 600
1:1 Etableringsåtgärder 0 0 9 0 238
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 459 357 4 430 371 19 265
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 459 9 1 363 60 5 179
1:4 Hemutrustningslån 12 - 13 40 - 27 203
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 0 27 3 124
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 4 2 26 9 73
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 6 1 124 27 334
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 5 5 17 17 80
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 15 15 28
4:1 Åtgärder mot segregation 0 0 56
4:2 Delegationen mot segregation 1 1 3 3 19
1:4 (2017) Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare - 186 - 363
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 209 246 18 512 985 74 084
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 697 - 63 2 050 - 69 8 402
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 251 - 133 6 824 - 394 22 700
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 1 026 380 3 074 1 413 13 422
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 513 138 4 424 301 19 197
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 - 1 27 - 1 120
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 123 18 278 68 1 524
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 0 10 2 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 - 1 16 0 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 14 0 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 2 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 98 - 6 275 - 30 1 700
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 423 - 76 1 322 - 259 5 757
1:13 Lån till körkort 151
2:1 Arbetsmiljöverket 48 - 3 149 - 69 763
2:2 Arbetsdomstolen 2 - 1 7 0 34
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 31 30 34
2:4 Medlingsinstitutet 2 - 6 5 - 8 58
2:5 Arbetslivspolitik 1 0 4 0 25
2:6 Centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö 19
15 Studiestöd 1 911 25 6 240 49 24 353
1:1 Studiehjälp 366 8 1 099 34 4 092
1:2 Studiemedel 1 283 - 1 4 217 29 16 358
1:3 Avsättning för kreditförluster 168 - 7 568 - 19 1 879
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor - 1 - 1 74 - 61 141
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 19 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 - 1 5 - 2 29
1:7 Studiestartsstöd 18 18 52 52 909
1:8 Centrala studiestödsnämnden 69 8 204 17 869
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 3 0 14
16 Utbildning och universitetsforskning 6 589 - 395 20 322 2 113 77 966
1:1 Statens skolverk 83 19 205 41 1 124
1:2 Statens skolinspektion 34 0 98 4 405
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 83 2 125 16 723
1:4 Sameskolstyrelsen 11 8 14 2 40
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 240 60 397 35 3 685
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 65 1 99 3 297
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 1 539 - 24 2 078 - 23 4 436
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 4 79 41 4 190
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 - 12 19 1 103
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 21 13 21 14 309
1:11 Bidrag till vissa studier 1 0 2 0 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 12 2 27 3 116
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 - 621 2 135 1 514 2 570
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 168 - 54 510 - 12 2 205
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 24 19 42 24 680
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 0 489 - 13 2 300
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 6 1 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 19
1:19 Bidrag till lärarlöner 0 0 4 457
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 41 3 41 3 163
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 1 000
2:1 Universitetskanslersämbetet 9 0 31 2 145
2:2 Universitets- och högskolerådet 15 2 39 3 175
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 6 439 18 1 756
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 178 5 533 16 2 132
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 172 7 517 21 2 067
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 183 6 548 18 2 193
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 177 7 531 21 2 123
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 5 391 15 1 564
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 145 6 435 17 1 739
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 136 4 408 12 1 630
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 5 349 15 1 397
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 93 3 280 9 1 118
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 129 5 387 16 1 550
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 74 3 222 8 887
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 60 2 180 6 721
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 4 390 13 1 560
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 97 7 290 20 1 161
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 129 4 386 12 1 546
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 3 169 8 674
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 32 1 96 4 385
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 55 2 166 7 664
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 60 3 238
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 3 267 10 1 068
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 28 1 84 3 335
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 3 199 8 797
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 66 3 265
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 46 2 139 7 555
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 61 2 244
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 78 3 234 10 936
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 8 59 24 237
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 1 62 3 248
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 24 1 97
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 51 2 153 7 610
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 28 2 114
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 51 1 202
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 13 0 50
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 1 26 2 104
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 9 1 34
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 42 2 125 6 501
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 19 2 74
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 2 108 6 432
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 19 4 77
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 2 114 6 456
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 25 1 98
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 98 5 394
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 17 1 69
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 99 6 398
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 16 2 63
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 1 77 3 310
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 13 1 51
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 2 91 5 365
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 16 4 63
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 41 1 163
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 5 3 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 16 0 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 3 1 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 33 1 132
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 5 3 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 2 105 6 421
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 2 21 6 84
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 8 1 30
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 5 3 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 261 8 818 26 3 345
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 103 2 223 - 11 732
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 1 104 4 432
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 215 5 646 16 2 583
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 37 37 45
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 403 - 7 1 719 - 54 6 008
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 16 - 44 311 - 35 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 17 8 45 8 163
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 17 - 5 381 248 947
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 7 0 34
3:6 Institutet för rymdfysik 5 - 1 13 - 1 55
3:7 Kungl. biblioteket 34 3 94 4 370
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 - 1 9 - 1 48
3:9 Sunet 5 1 14 5 49
3:10 Centrala etikprövningsnämnden 0 - 1 1 - 1 7
3:11 Regionala etikprövningsnämnder 5 1 6 1 41
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 3 - 1 76 - 1 100
4:1 Internationella program 0 - 1 30 0 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 27 - 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 2 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 2 1 6 3 21
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer - 3 - 179
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 382 4 4 816 237 15 880
1:1 Statens kulturråd 4 0 10 1 55
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 5 3 119 10 579
1:3 Skapande skola 0 0 1 1 188
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 2 1 4 0 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 0 0 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 1 - 1 394 3 1 486
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 3 0 15
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 86 4 274 16 1 071
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 14 11 162 11 214
2:3 Statens musikverk 6 - 2 21 - 3 117
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 11 - 4 38 3 156
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 10 1 27 0 122
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 0 15 - 1 67
4:1 Statens konstråd 1 0 3 0 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 1 0 5 1 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 1 0 4 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 31 4 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 4 - 1 22
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 16 5 153 34 459
6:1 Riksarkivet 27 - 6 104 2 398
7:1 Riksantikvarieämbetet 21 4 61 11 270
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 3 - 3 9 - 4 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 102 9 287 21 1 267
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 65 1 259
8:3 Bidrag till vissa museer 3 0 20 5 76
8:4 Forum för levande historia 4 1 10 - 1 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 1
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 1 1 3 1 13
9:2 Stöd till trossamfund - 1 - 2 19 0 82
10:1 Filmstöd 1 0 549 5 552
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 0 - 2 10 - 4 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 1 0 4
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 5 0 22
11:5 Stöd till taltidningar 2 0 9 0 55
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - 1 - 3 11 1 41
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 6 5 111 0 243
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 6 4 6 2 35
13:1 Stöd till idrotten 0 - 8 490 - 1 1 954
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 4 4 16 6 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 2 - 4 7 - 1 152
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 1 088 124 4 348
14:2 Bidrag till tolkutbildning 5 - 7 18 1 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 45 - 1 170
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 - 2 70 12 188
15:1 Lotteriinspektionen 4 - 1 12 0 51
8:4 (2017) Riksutställningar - 3 - 9 0
13:3 (2017) Bidrag för kvinnors organisering 0 - 14
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 147 30 466 144 6 952
1:1 Bostadspolitisk utveckling 2 2 3 1 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 43
1:4 Boverket 22 7 62 12 308
1:5 Statens geotekniska institut 4 0 12 - 1 47
1:6 Lantmäteriet 42 1 127 1 564
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 8 3 31 - 2 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 1 0 0 1 300
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 50 17 154 119 3 200
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 0 0 0 0 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 0 0 0 0 75
2:1 Konsumentverket 13 2 41 4 165
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 3 0 10 0 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 5 1 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 22 8 26
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 - 1 1 0 4
1:4 (2015) Innovativt byggande 0 0
19 Regional tillväxt 225 38 511 64 3 922
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 84 6 212 14 2 100
1:2 Transportbidrag 24 - 29 84 - 26 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 116 62 215 76 1 421
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 0 0
20 Allmän miljö- och naturvård 1 125 185 1 939 215 10 773
1:1 Naturvårdsverket 42 - 4 117 5 591
1:2 Miljöövervakning m.m. 26 16 34 18 410
1:3 Åtgärder för värdefull natur 28 9 42 - 4 1 248
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 330 4 474 110 868
1:5 Miljöforskning 0 - 33 29 - 17 79
1:6 Kemikalieinspektionen 18 - 4 57 - 7 275
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 64 3 102 11 315
1:8 Supermiljöbilspremie 34 11 72 19 250
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 12 - 2 54 0 246
1:10 Klimatanpassning 8 - 4 16 - 3 214
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 258 123 267 - 19 950
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 16 8 28 5 235
1:13 Internationellt miljösamarbete 1 - 2 14 10 46
1:14 Skydd av värdefull natur 124 - 11 218 - 69 1 418
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 22 3 62 5 244
1:16 Klimatinvesteringar 69 64 143 133 1 590
1:17 Elbusspremie 0 0 0 - 2 100
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 1 1 1 1 100
1:19 Elfordonspremie 0 0 0 0 350
1:20 Industriklivet 10 10 10 10 300
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 9 3 16 6 104
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 54 - 6 182 6 841
1:14 (2017) Hållbara städer - 2 - 3
21 Energi 254 - 12 528 - 101 3 588
1:1 Statens energimyndighet 25 0 71 - 2 313
1:2 Insatser för energieffektivisering 4 - 46 9 - 49 233
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 0 0 0 10
1:4 Energiforskning 114 - 43 292 - 99 1 478
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 70 69 72 70 85
1:6 Energimarknadsinspektionen 10 1 27 3 121
1:7 Energiteknik 1 - 1 5 3 975
1:8 Elberedskap 11 - 1 33 - 3 258
1:9 Avgifter till internationella organisationer 3 0 3 - 14 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 17 17 17 16 90
1:5 (2017) Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket - 8 - 25
22 Kommunikationer 4 124 314 11 202 1 669 56 419
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 794 526 4 122 622 25 513
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 539 - 160 4 657 795 21 347
1:3 Trafikverket 130 16 349 38 1 387
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 47 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 16 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 0 167
1:7 Trafikavtal 78 - 43 249 - 29 930
1:8 Viss internationell verksamhet 0 - 29 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 13 1 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 - 34 64 - 51 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 312 188 731 459 1 529
1:12 Transportstyrelsen 127 - 62 522 - 9 2 140
1:13 Trafikanalys 4 0 13 2 68
1:14 Trängselskatt i Göteborg 8 - 120 29 - 123 900
1:15 Sjöfartsstöd 103 - 1 329 - 13 1 518
2:1 Post- och telestyrelsen 4 1 9 2 42
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 9 2 27 2 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 0 0 - 2 36
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 2 1 6 3 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 11 0 19 1 146
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 755 - 114 2 414 150 19 254
1:1 Skogsstyrelsen 37 2 108 7 472
1:2 Insatser för skogsbruket 29 12 61 18 580
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 12 1 33 3 144
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 9 0 26 1 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 2 - 4 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 6 - 1 33 - 3 124
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 0 - 16 53
1:8 Statens jordbruksverk 49 - 1 156 17 621
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 0 2 2 5
1:10 Gårdsstöd m.m. 79 - 24 408 192 6 695
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 1 - 9 9 - 16 138
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 3 2 7 5 24
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 4 4 10 8 194
1:14 Livsmedelsverket 17 - 8 59 - 27 243
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 7 7 56 56 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 - 1 42 - 4 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 167 - 67 449 - 68 4 357
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 100 - 38 258 - 64 2 458
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 - 1 4 0 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 4 4 4 4 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 22 - 3 30 - 4 114
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 159 8 478 23 1 912
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 43 - 9 150 - 6 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 9 9 27 27 107
24 Näringsliv 442 - 92 1 565 2 7 371
1:1 Verket för innovationssystem 19 - 2 59 2 238
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 91 - 57 218 - 113 2 915
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 370 55 741
1:4 Tillväxtverket 23 0 67 - 2 272
1:5 Näringslivsutveckling 151 - 18 206 - 26 1 081
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 4 0 12 0 60
1:7 Turistfrämjande 0 0 29 - 1 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 13 - 3 48 - 4 239
1:9 Geovetenskaplig forskning 1 0 1 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 2 0 14
1:11 Bolagsverket 4 2 12 7 53
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 2 0 8
1:13 Konkurrensverket 13 0 36 0 146
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 14
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 - 25 153 47 153
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 2 2 3 3 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag 1
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 1 1 18 1 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 7 7 7 7 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 0 77 0 309
1:21 Patent- och registreringsverket 27 - 19 78 2 317
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 0 6 0 25
2:2 Kommerskollegium 7 1 20 1 87
2:3 Exportfrämjande verksamhet 44 19 96 23 382
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 17 1 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 19 - 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 8 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 10
25 Allmänna bidrag till kommuner 9 580 783 28 069 1 674 111 385
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 8 317 429 24 952 1 288 99 808
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 342 16 1 025 48 4 070
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 5 0 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 583 0 1 750 0 7 000
1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 338 338 338 338 500
26 Statsskuldsräntor m.m. 4 780 373 3 055 - 798 11 355
1:1 Räntor på statsskulden 4 778 371 3 012 - 794 11 200
1:2 Oförutsedda utgifter 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 2 1 44 - 4 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 3 208 594 8 050 8 617 39 511
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 3 208 594 8 050 8 617 39 511
Förändring av anslagsbehållningar - 8 479
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 8 469
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 10
Summa utgiftsområden 84 310 72 240 172 12 568 992 035
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 79 529 - 301 237 117 13 366 980 690
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 4 311 - 6 493 2 402 5 216 6 548
Kassamässig korrigering - 1 702 - 2 061 7 784 - 6 761 0
Totala utgifter 78 297 - 8 482 250 359 11 023 998 584
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt