Februari 2018 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Kostnader för assistansersättning blev högre

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppgick i februari till 6 301 miljoner kronor, det är 135 miljoner kronor lägre (2,1 procent) än föregående år.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgick i februari till 1 877 miljoner kronor. Bidragen betalas ut med två månaders fördröjning enligt regeringsbeslut. Utfallet i februari avser bidragen för läkemedelsförmånerna för december 2017. Utgifterna avser statens bidrag till landstingen för läkemedelsförmånernas kostnader. Utfallet för anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård uppgick i februari till 319 miljoner kronor. Det är en minskning med 231 miljoner kronor jämfört med föregående år. Minskningen beror främst på att det förra året utbetaldes bidrag för kvinnors hälsa i februari vilket inte har gjorts i år.

Utfallet för anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning blev 561 miljoner kronor (30,6 procent) högre än samma månad 2017. Schablonbeloppet som Försäkringskassan betalar ut för varje timme utförd assistans har kontinuerligt ökat sedan assistansersättningen introducerades 1994. Detsamma gäller det högsta möjliga timbeloppet. År 2017 var schablonbeloppet 291 kronor och det högsta möjliga timbeloppet 326 kronor. År 2016 var schablonbeloppet 288 kronor och det högsta möjliga timbeloppet 323 kronor.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
feb 2018
Förändring
jämfört med
feb 2017
Utfall
jan-feb 2018
Förändring
jämfört med
jan-feb 2017
SB + ÄB
2018
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 6 301 - 135 12 661 446 77 696
1:4 Tandvårdsförmåner 476 - 7 895 - 9 6 332
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 1 877 - 117 4 036 49 26 582
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 319 - 231 336 - 319 7 096
1:8 Bidrag till psykiatri 14 12 1 455 558 1 755
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 392 561 4 119 528 25 693
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 694 - 379 728 - 369 2 517
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 147 27 187 44 1 509
Övriga anslag 382 - 1 905 - 36 6 210
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 4 1 7 1 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 9 3 15 3 83
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 11 0 22 1 143
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 17 - 10 42 - 10 465
1:9 Läkemedelsverket 12 3 23 3 135
1:10 E-hälsomyndigheten 7 - 5 14 - 1 146
2:1 Folkhälsomyndigheten 28 0 68 1 383
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 - 7 14 0 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 38 - 1 44
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 14 2 20 2 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 6 1 10 0 59
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 47 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 3 0 24
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 8 - 6 60 - 10 768
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 8 - 6 17 - 16 263
4:6 Statens institutionsstyrelse 81 3 161 7 1 083
5:1 Barnombudsmannen 2 0 4 0 25
5:2 Barnets rättigheter 14 14 17 13 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 3 - 18 38 5 196
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 1 5 1 35
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 38 - 3 80 11 607
8:1 Socialstyrelsen 52 12 94 11 659
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 57 16 106 19 684
1:11 (2017) Bidrag för mänskliga vävnader och celler 0 - 74
6:1 (2017) Alkoholsortimentsnämnden 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget