Februari 2018 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration blev i februari 1 858 miljoner kronor, vilket är 90 miljoner kronor högre (5,1 procent) än i februari 2017.

För perioden januari-februari så har utgifterna minskat med 3 092 miljoner kronor (44,3 procent).

Ersättningarna till asylsökande, kommuner och landsting (anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader) har minskat med 3 312 miljoner kronor och utgifterna för asylsökandes boende med 27 miljoner kronor. De lägre ersättningarna till asylsökande, kommuner och landsting beror främst på att antalet personer som söker asyl som ensamkommande barn liksom antalet som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem som ensamkommande, minskat kraftigt. I februari förra året fanns 110 653 personer i mottagningssystemet varav 20 869 hade ansökt om asyl som ensamkommande barn. I februari 2018 uppgick det totala antalet personer i systemet till 71 890 varav 3 266 ansökt om asyl som ensamkommande barn. Eftersom dygnskostnaden för ensamkommande barn är så mycket högre jämfört med för övriga asylsökande, så får  förändringar i den gruppen absolut störst effekt på anslagsutfallet. Även det nya ersättningssystemet till kommuner och landsting för ensamkommande barn och unga kan påverka jämförelsen mellan åren. Från och med juli 2017 utgår bland annat ersättning för omyndiga ensamkommande som söker asyl månadsvis i efterskott istället för som tidigare kvartalsvis i förskott. Utgifterna i februari kan även bestå av utbetalningar av ersättningar för äldre ansökningar.

Asylsökande m.m. februari 2018
2018 2017 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande februari 1 670 1 771 -101 -5,7
- varav män 1 024 1 057 -33 -3,1
- varav kvinnor 646 714 -68 -9,5
- varav ens. barn och unga 84 76 8 10,5

Källa: Migrationsverket

2018 2017 Förändring Förändring %
Antal asylsökande jan-feb 3 824 3 762 62 1,7
- varav män 2 348 2 254 94 4,2
- varav kvinnor 1 476 1 508 -32 -2,1
- varav ens. barn och unga 185 203 -18 -8,9
- varav pojkar 137
- varav flickor 48

Källa: Migrationsverket

2018 2017 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd februari 2018 9 770 9 554 216 2,3
-varav asyl 2 196 2 756 -560 -20,3
-varav anhöriga till asylsökande 4 143 1 356 2 787 205,5
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 760 1 153 -393 -34,1
-varav arbetsmarknad 2 623 2 369 254 10,7

Källa: Migrationsverket

Februari 2018 Januari 2018 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 71 890 73 820 -1 930 -2,6
- varav ensamkommande barn och unga 3 266 3 783 -517 -13,7

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
feb 2018
Förändring
jämfört med
feb 2017
Utfall
jan-feb 2018
Förändring
jämfört med
jan-feb 2017
SB + ÄB
2018
8 Migration 1 858 90 3 893 - 3 092 15 748
1:1 Migrationsverket 464 - 54 854 - 43 5 316
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 999 - 82 2 450 - 3 339 8 101
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 76 10 145 18 960
Övriga anslag 318 217 444 271 1 372
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 - 6 3 - 3 78
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 25 6 43 12 289
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 75 21 156 60 305
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 20 2 40 8 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 4 - 1 6 - 1 155
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 195 195 196 196 195
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget