Februari 2018 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfall för utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap

Miljoner kr

Utfallet för Försvar och samhällets krisberedskap uppgick i februari till 3 264 miljoner kronor, det är 385 miljoner kronor (13,4 procent) högre än samma månad föregående år. Utfallet för anslag 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar uppgick till 297 miljoner kronor, det är 290 miljoner kronor högre än i februari föregående år.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, miljoner kronor
Utfall
feb 2018
Förändring
jämfört med
feb 2017
Utfall
jan-feb 2018
Förändring
jämfört med
jan-feb 2017
SB + ÄB
2018
6 Försvar och samhällets krisberedskap 3 264 385 5 820 608 53 835
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 523 49 4 539 196 34 941
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 297 290 305 284 10 816
1:8 Försvarets radioanstalt 87 10 173 15 1 106
2:1 Kustbevakningen 99 2 175 1 1 143
2:4 Krisberedskap 18 - 8 33 0 1 286
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 153 33 305
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 79 4 150 10 1 169
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 0 0
Övriga anslag 161 38 294 70 3 068
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 77 27 121 41 1 147
1:4 Forskning och teknikutveckling 0 - 1 - 3 - 5 642
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 0 0 1 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 16 13 29 25 169
1:7 Officersutbildning m.m. 9 12 21 2 218
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 16 2 24 2 180
1:10 Nämnder m.m. 0 0 1 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 7 0 12 2 92
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 0 0 1 0 9
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 4 - 5 20 11 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 - 4 21
2:7 Statens haverikommission 3 0 7 - 1 46
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 23 - 10 49 - 3 393
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 9 0 59
1:12 (2015) Försvarsexportmyndigheten 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget