Februari 2018 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan blev i februari 312 miljoner kronor. Det är 192 miljoner kronor (161,4 procent) högre än i februari 2017.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för januari–februari till 399 miljoner kronor. Det är 63 miljoner kronor (13,7 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
feb 2018
Förändring
jämfört med
feb 2017
Utfall
jan-feb 2018
Förändring
jämfört med
jan-feb 2017
SB + ÄB
2018
5 Internationell samverkan 312 192 399 - 63 2 009
1:1 Avgifter till internationella organisationer 275 193 333 - 63 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 9 1 13 0 192
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 2 0 5 0 43
1:9 Svenska institutet 12 1 24 2 124
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 4 - 3 6 - 3 174
Övriga anslag 8 1 17 1 147
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 2 0 16
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 0 0 14
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 4 0 7 0 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 5 1 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 3 0 19
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 1 0 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget