Februari 2018 Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska unionen

Utgifterna inom utgiftsområdet utgörs av Sveriges betalningar till Europeiska kommissionen för EU-budgeten. Europeiska unionens allmänna budget upprättas inom en flerårig budgetram.

Utfall för utgiftsområdet Avgiften till Europeiska unionen

Miljoner kr

Utfallet för Avgiften till Europeiska unionen blev 5 291 miljoner kronor, vilket är 1 840 miljoner kronor högre än i februari 2017.

Avgiften för perioden januari–februari uppgick till 4 842 miljoner kronor. Det är 8 022 miljoner kronor högre än samma period föregående år. Den stora skillnaden beror att EU återbetalade ett stort överskott till Sverige i januari 2017. Det gjordes även i januari 2018 men inte lika mycket.

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen, miljoner kronor
Utfall
feb 2018
Förändring
jämfört med
feb 2017
Utfall
jan-feb 2018
Förändring
jämfört med
jan-feb 2017
SB + ÄB
2018
27 Avgiften till Europeiska unionen 5 291 1 840 4 842 8 022 39 511
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 5 291 1 840 4 842 8 022 39 511
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget