Februari 2018 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för Statsskuldsräntor m.m. blev negativt i februari då inkomster som redovisas mot anslag översteg utgifterna med 592 miljoner kronor. I februari 2017 redovisades ett negativt utfall på 288 miljoner kronor.   

För perioden januari-februari uppgår utfallet för utgiftsområdet till -1 725 miljoner kronor. Det är en skillnad på 1 171 miljoner kronor (211,3 procent) mot det negativa utfallet på 554 miljoner för samma period föregående år.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

Jämfört med perioden januari-februari 2017 minskade kursförlusterna med 3 504 miljoner kronor. Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än marknadsräntan vid återköpstillfället.

De minskade utgifterna för kursförluster motverkas delvis av att inkomster från överkurser vid emission minskade med 1 639 miljoner kronor. När Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen.

Valutakursvinster minskade med 653 miljoner kronor jämfört med perioden januari-februari föregående år. Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades.

Tabell 1: Räntor på statsskulden i februari 2018 jämfört med motsvarande period 2017, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall februari 2018 Utfall februari 2017 Förändring februari Utfall jan-feb 2018 Utfall jan-feb 2017 Skillnad 2018-2017
Räntor på lån i svenska kronor -513 -635 122 -1 246 -1 429 183
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 101 205 -105 669 602 67
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -192 -1 805 1 613 -297 -1 936 1 639
Summa räntor -604 -2 234 1 630 -874 -2 763 1 889
Räntor på in- och utlåning (*) -245 -317 72 -974 -770 -204
Valutakursförluster (+)/vinster (-) 186 33 153 -34 -687 653
Kursförluster (+)/vinster (-) 32 2 225 -2 194 116 3 619 -3 504
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter -631 -292 -338 -1 766 -601 -1 165

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
feb 2018
Förändring
jämfört med
feb 2017
Utfall
jan-feb 2018
Förändring
jämfört med
jan-feb 2017
SB + ÄB
2018
26 Statsskuldsräntor m.m. - 592 - 304 - 1 725 - 1 171 11 355
1:1 Räntor på statsskulden - 631 - 338 - 1 766 - 1 165 11 200
1:2 Oförutsedda utgifter 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 38 34 41 - 5 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget