Februari 2018 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, politik för utrikeshandel samt politik för handels- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för Näringsliv blev 330 miljoner kronor i februari. Det är 5 miljoner kronor (1,4 procent) lägre jämfört med februari 2017.

För perioden januari-februari uppgår utfallet för utgiftsområdet till 1 122 miljoner kronor. Det är 94 miljoner kronor (9,2 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för anslaget 1:15 Upprustning och drift av Göta kanal uppgår för perioden januari-februari till 153 miljoner kronor vilket är 72 miljoner kronor (89,1 procent) högre jämfört med motsvarande period 2017. Hela det anvisade anslaget har, till skillnad från föregående år, utbetalats i januari. Det anvisade anslaget för år 2018 är också 30 miljoner kronor högre än år 2017.

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
feb 2018
Förändring
jämfört med
feb 2017
Utfall
jan-feb 2018
Förändring
jämfört med
jan-feb 2017
SB + ÄB
2018
24 Näringsliv 330 - 5 1 122 94 7 371
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 93 - 51 128 - 55 2 915
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 370 55 741
1:5 Näringslivsutveckling 43 18 55 - 8 1 081
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 153 72 153
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag 1
1:21 Patent- och registreringsverket 25 13 51 21 317
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 10
Övriga anslag 170 16 366 8 2 152
1:1 Verket för innovationssystem 20 - 1 40 4 238
1:4 Tillväxtverket 22 4 44 - 2 272
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 4 0 7 0 60
1:7 Turistfrämjande 0 0 29 - 1 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 16 4 35 - 2 239
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 1 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 - 1 1 0 14
1:11 Bolagsverket 4 3 8 5 53
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 1 0 8
1:13 Konkurrensverket 12 - 2 23 - 1 146
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 14
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 1 1 1 1 23
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 5 5 17 - 1 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 0 52 0 309
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 0 4 0 25
2:2 Kommerskollegium 7 3 13 1 87
2:3 Exportfrämjande verksamhet 25 0 52 4 382
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 11 1 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 18 - 1 18 - 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 8 0 31
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget