Februari 2018 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Bidrag för drift av enskild väg blev 881 miljoner kronor i februari

Utfallet för Kommunikationer uppgick till 4 385 miljoner kronor. Det är 907 miljoner kronor (26,1 procent) högre än februari föregående år.

Utgifterna för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur blev 130 miljoner kronor högre och uppgick till 1 391 miljoner kronor.

Utgifterna för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur ökade med 705 miljoner kronor (47,3 procent) och uppgick till 2 197 miljoner kronor. Ökningen beror främst på att bidragen för drift av enskild väg blev 406 miljoner kronor högre. I februari uppgick de till 881 miljoner kronor.  

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
feb 2018
Förändring
jämfört med
feb 2017
Utfall
jan-feb 2018
Förändring
jämfört med
jan-feb 2017
SB + ÄB
2018
22 Kommunikationer 4 385 907 7 078 1 356 56 419
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 391 130 2 328 96 25 513
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 197 705 3 117 955 21 347
1:3 Trafikverket 127 25 219 21 1 387
1:11 Trängselskatt i Stockholm 198 62 419 271 1 529
1:12 Transportstyrelsen 232 59 396 54 2 140
1:14 Trängselskatt i Göteborg 13 0 21 - 3 900
1:15 Sjöfartsstöd 109 - 7 226 - 12 1 518
Övriga anslag 118 - 68 351 - 25 2 085
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 47 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 16 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 0 167
1:7 Trafikavtal 77 - 15 171 15 930
1:8 Viss internationell verksamhet - 28 - 28 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 9 1 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 - 23 64 - 17 150
1:13 Trafikanalys 5 0 9 2 68
2:1 Post- och telestyrelsen 5 1 5 1 42
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 9 - 9 18 0 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 - 2 0 - 2 36
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 3 2 4 2 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 13 5 9 1 146
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget