Februari 2018 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmål och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Målen är styrande för allt miljöarbete som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Miljömålssystemet ger också en struktur för en systematisk uppföljning av miljöpolitiken som grund för ett strategiskt åtgärdsarbete.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård uppgick i februari till 554 miljoner kronor, det är 74 miljoner kronor (15,5 procent) högre än föregående år.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
feb 2018
Förändring
jämfört med
feb 2017
Utfall
jan-feb 2018
Förändring
jämfört med
jan-feb 2017
SB + ÄB
2018
20 Allmän miljö- och naturvård 554 74 814 30 10 773
1:1 Naturvårdsverket 40 8 75 9 591
1:2 Miljöövervakning m.m. 8 2 8 3 410
1:3 Åtgärder för värdefull natur 16 - 7 15 - 13 1 248
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 124 87 144 107 868
1:5 Miljöforskning 28 18 28 16 79
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 16 1 38 8 315
1:8 Supermiljöbilspremie 19 5 38 8 250
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 9 - 145 9 - 142 950
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 2 0 12 - 3 235
1:14 Skydd av värdefull natur 92 18 95 - 58 1 418
1:16 Klimatinvesteringar 83 78 74 69 1 590
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 0 0 0 0 100
1:19 Elcykelpremie 0 0 0 0 350
1:20 Industriklivet 0 0 0 0 300
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 44 8 128 12 841
Övriga anslag 72 0 149 15 1 228
1:6 Kemikalieinspektionen 23 5 39 - 2 275
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 17 - 6 41 2 246
1:10 Klimatanpassning 6 0 9 1 214
1:13 Internationellt miljösamarbete 2 1 13 12 46
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 21 0 40 2 244
1:17 Elbusspremie 0 - 2 0 - 2 100
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 2 2 7 3 104
1:14 (2017) Hållbara städer 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget