Februari 2018 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och digitalisering.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 555 miljoner kronor i februari. Det är 109 miljoner kronor (7,6 procent) högre jämfört med februari 2017.

För perioden januari-februari uppgår utfallet för utgiftsområdet till 2 806 miljoner kronor. Det är 115 miljoner kronor (4,3 procent) högre än samma period föregående år. Ökningen avser främst anslaget 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
feb 2018
Förändring
jämfört med
feb 2017
Utfall
jan-feb 2018
Förändring
jämfört med
jan-feb 2017
SB + ÄB
2018
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 555 109 2 806 115 16 286
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 357 112 2 228 137 13 227
1:9 Statistiska centralbyrån 48 - 2 89 - 2 557
1:11 Finansinspektionen 46 6 87 8 603
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 206 - 24 223
1:15 Riksrevisionen 27 1 52 2 330
Övriga anslag 77 - 8 145 - 6 1 346
1:1 Statskontoret 10 3 14 2 97
1:2 Kammarkollegiet 5 1 10 2 72
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 0 - 4 10 3 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 2 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 6 0 12 1 65
1:8 Ekonomistyrningsverket 14 - 2 27 - 1 175
1:10 Bidragsfastigheter 11 - 6 19 - 2 269
1:12 Riksgäldskontoret 21 1 35 - 9 328
1:13 Bokföringsnämnden 0 0 1 0 10
1:16 Finansmarknadsforskning 1 0 1 0 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 2 12 2 94
1:18 Digitaliseringsmyndigheten 2 - 2 3 - 3 177
1:18 (2017) Statens servicecenter 0 - 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget