Februari 2018 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik blev 201 miljoner kronor i februari. Det är 98 miljoner kronor (96,0 procent) högre jämfört med februari 2017. Ökningen avser främst utgifter för anslaget 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande.

För perioden januari-februari uppgår utfallet för utgiftsområdet till 318 miljoner kronor. Det är 113 miljoner kronor (55,3 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna för anslaget 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande är 102 miljoner kronor högre jämfört med perioden januari-februari 2017.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
feb 2018
Förändring
jämfört med
feb 2017
Utfall
jan-feb 2018
Förändring
jämfört med
jan-feb 2017
SB + ÄB
2018
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 201 98 318 113 6 952
1:4 Boverket 21 6 39 5 308
1:6 Lantmäteriet 44 0 85 1 564
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 22 6 22 - 5 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 - 1 0 - 1 1 300
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 75 73 104 102 3 200
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 0 0 0 0 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 0 0 0 0 75
Övriga anslag 39 13 68 11 470
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 1 - 1 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 43
1:5 Statens geotekniska institut 4 0 8 0 47
2:1 Konsumentverket 14 3 27 2 165
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 3 0 7 0 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 3 0 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 14 10 22 8 26
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 1 1 1 1 4
1:4 (2015) Innovativt byggande 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget