Februari 2018 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier och trossamfund blev i februari 954 miljoner kronor, vilket är 80 miljoner kronor högre än i februari 2017.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för årets första två månader till 4 434 miljoner kronor. Det är 232 miljoner kronor (5,5 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
feb 2018
Förändring
jämfört med
feb 2017
Utfall
jan-feb 2018
Förändring
jämfört med
jan-feb 2017
SB + ÄB
2018
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 954 80 4 434 232 15 880
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 47 3 114 8 579
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 366 21 393 3 1 486
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 86 4 188 12 1 071
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 32 17 137 28 459
6:1 Riksarkivet 40 4 77 8 398
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 100 5 185 12 1 267
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 43 1 259
10:1 Filmstöd 0 0 548 5 552
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 - 3 105 - 5 243
13:1 Stöd till idrotten 1 0 490 7 1 954
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 1 088 124 4 348
Övriga anslag 260 29 1 066 30 3 254
1:1 Statens kulturråd 3 0 6 1 55
1:3 Skapande skola 0 1 0 1 188
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 1 - 1 2 - 1 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 0 0 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 2 0 15
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 59 0 148 0 214
2:3 Statens musikverk 7 - 1 15 - 1 117
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 8 - 3 27 7 156
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 8 - 2 17 0 122
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 10 0 67
4:1 Statens konstråd 1 0 1 0 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 0 4 1 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 2 1 3 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 19 5 31 4 40
5:1 Konstnärsnämnden 0 - 1 2 - 1 22
7:1 Riksantikvarieämbetet 19 2 40 7 270
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 3 - 2 6 - 1 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
8:3 Bidrag till vissa museer 6 1 16 5 76
8:4 Forum för levande historia 3 - 1 6 - 1 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 1
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 1 0 2 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 2 1 20 2 82
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 0 - 2 10 - 2 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 1 0 4
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 3 0 22
11:5 Stöd till taltidningar 3 0 7 0 55
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 6 2 11 4 41
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 - 2 0 - 2 35
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 10 6 12 3 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 4 3 5 3 152
14:2 Bidrag till tolkutbildning 11 9 12 8 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 45 - 1 170
14:4 Särskilt utbildningsstöd 70 14 70 14 188
15:1 Lotteriinspektionen 4 2 7 1 51
8:4 (2017) Riksutställningar - 3 - 6 0
13:3 (2017) Bidrag för kvinnors organisering 0 - 14
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget