Februari 2018 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning uppgick till 4 842 miljoner kronor. Det är 299 miljoner kronor (6,6 procent) högre än för februari 2017.

Det högre utfallet förklaras främst av att statligt stöd till vuxenutbildningen blev 133 miljoner kronor högre. Det är en satsning för att stärka kvaliteten i utbildningarna och bredda utbudet av utbildningar. För att kunna göra detta har anslag 1:13 Statligt stöd till vuxenutbildningen ökats. Den arbetsmarknadspolitiska insatsen ”traineejobb” kommer att avskaffas, det medför att anslaget minskas. Dock har anslaget ökats mer än det minskat vilket innebär att nettoeffekten på anslaget blir en ökning.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
feb 2018
Förändring
jämfört med
feb 2017
Utfall
jan-feb 2018
Förändring
jämfört med
jan-feb 2017
SB + ÄB
2018
16 Utbildning och universitetsforskning 4 842 299 13 734 2 509 77 966
1:1 Statens skolverk 66 11 123 22 1 124
1:2 Statens skolinspektion 33 2 64 4 405
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten - 18 15 42 14 723
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 53 - 86 157 - 25 3 685
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 0 539 1 4 436
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 161 21 343 42 2 205
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 - 10 489 - 13 2 300
1:19 Bidrag till lärarlöner 0 0 4 457
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 1 000
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 6 293 12 1 756
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 178 5 355 11 2 132
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 172 7 344 14 2 067
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 183 6 366 12 2 193
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 177 7 354 14 2 123
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 5 261 10 1 564
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 145 6 290 12 1 739
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 136 4 272 8 1 630
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 5 233 10 1 397
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 93 3 186 6 1 118
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 129 5 258 11 1 550
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 74 3 148 5 887
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 60 2 120 4 721
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 4 260 9 1 560
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 97 7 194 13 1 161
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 129 4 258 8 1 546
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 14 13 120 - 13 732
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 215 5 431 10 2 583
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 37 37 45
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 436 14 1 316 - 47 6 008
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer - 3 - 176
Övriga anslag 1 787 235 5 883 2 494 23 118
1:4 Sameskolstyrelsen 3 1 3 - 5 40
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 0 - 1 34 2 297
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 37 - 75 37 - 75 190
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 14 12 17 13 103
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 1 1 1 1 309
1:11 Bidrag till vissa studier 1 0 1 0 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 8 2 16 2 116
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 133 133 2 135 2 135 2 570
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 15 4 18 5 680
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 4 1 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 19
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 163
2:1 Universitetskanslersämbetet 12 0 22 2 145
2:2 Universitets- och högskolerådet 13 - 2 25 0 175
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 3 112 5 674
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 32 1 64 3 385
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 55 2 111 5 664
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 40 2 238
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 178 92 178 6 1 068
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 56 29 56 2 335
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 3 133 5 797
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 44 2 265
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 46 2 92 5 555
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 41 2 244
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 78 3 156 7 936
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 8 39 16 237
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 1 41 2 248
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 16 1 97
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 51 2 102 5 610
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 19 1 114
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 34 1 202
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 8 0 50
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 1 17 1 104
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 6 0 34
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 42 2 84 4 501
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 12 1 74
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 2 72 4 432
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 13 2 77
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 - 34 76 4 456
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 - 7 16 1 98
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 66 3 394
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 11 1 69
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 66 4 398
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 11 2 63
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 1 52 2 310
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 8 1 51
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 2 61 3 365
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 11 2 63
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 27 1 163
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 3 2 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 11 0 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 2 1 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 22 1 132
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 3 2 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 2 70 4 421
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 2 14 4 84
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 5 1 30
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 3 2 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 258 15 557 18 3 345
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 37 4 70 3 432
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 21 21 295 10 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 16 - 2 28 0 163
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 20 9 365 252 947
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 2 0 4 0 34
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 9 0 55
3:7 Kungl. biblioteket 30 1 60 2 370
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 0 6 0 48
3:9 Sunet 2 - 4 10 3 49
3:10 Centrala etikprövningsnämnden 0 0 0 0 7
3:11 Regionala etikprövningsnämnder 0 0 1 0 41
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 12 1 73 0 100
4:1 Internationella program 8 7 30 1 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 - 28 27 - 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 1 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 2 1 4 2 21
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget