Februari 2018 Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Studiestöd

Miljoner kr

Utfallet för Studiestöd uppgick till 2 001 miljoner kronor, vilket är 33 miljoner kronor högre än samma månad föregående år.

De största delarna av utgifterna utgörs av studiemedel i form av studiebidrag och tilläggsbidrag för studerande med barn (1 130 miljoner kronor) samt studiehjälp i form av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg för studerande inom främst gymnasieskolan (367 miljoner kronor).

Utgiftsområde 15 Studiestöd, miljoner kronor
Utfall
feb 2018
Förändring
jämfört med
feb 2017
Utfall
jan-feb 2018
Förändring
jämfört med
jan-feb 2017
SB + ÄB
2018
15 Studiestöd 2 001 33 4 329 24 24 353
1:1 Studiehjälp 367 11 733 26 4 092
1:2 Studiemedel 1 359 4 2 934 30 16 358
1:3 Avsättning för kreditförluster 181 - 4 400 - 12 1 879
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 75 - 60 141
1:8 Centrala studiestödsnämnden 70 3 135 9 869
Övriga anslag 25 17 53 33 1 015
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 1 15 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 - 1 2 - 1 29
1:7 Studiestartsstöd 18 18 33 33 909
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 2 0 14
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget