Februari 2018 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för Arbetsmarknad och arbetsliv blev 6 165 miljoner kronor i februari. Det är 85 miljoner kronor (1,4 procent) högre jämfört med februari 2017.

För perioden januari-februari uppgår utfallet för utgiftsområdet till 12 303 miljoner kronor. Det är 740 miljoner kronor (6,4 procent) högre än samma period föregående år.

Utgifterna för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser uppgår till 2 049 miljoner kronor, vilket är 1 033 miljoner kronor (101,8 procent) högre än perioden januari-februari 2017.

Anslaget finansierar bland annat subventionerade anställningar i form av extratjänster. Det genomsnittliga antalet extratjänster för perioden januari-februari var 12 627, vilket är en ökning med 10 395 extratjänster (465,7 procent) jämfört med samma period föregående år.

För anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd uppgår utgifterna för perioden januari-februari till 4 573 miljoner kronor vilket är 261 miljoner kronor (5,4 procent) lägre än samma period föregående år. Utgifterna för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning minskade med 300 miljoner kronor (13,2 procent). Genomsnittligt antal deltagare per månad i arbetsmarknadspolitiska program som berättigar till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning uppgick till 172 071 personer för perioden januari-februari. Det är en minskning med 6 799 personer (3,8 procent) jämfört med januari-februari 2017. Antalet deltagare med annan ersättning än aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning har ökat de senaste åren, vilket har bidragit till att utgifterna för aktivitetsstöd inte i samma utsträckning har följt antalet deltagare i insatserna.

Utgifterna för bidrag till arbetslöshetsersättning ökade med 97 miljoner kronor (4,5 procent) jämfört med januari-februari 2017.

Tabell 1 visar antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen i februari 2018 jämfört med februari föregående år. Antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen uppgick slutet av februari till 365 975 personer, vilket är en minskning med 12 042 personer (3,2 procent) jämfört med februari 2017. Det beror framför allt på ett minskat antal inskrivna män. Huvuddelen av minskningen avser män födda i Sverige, men även antalet utrikes födda män har minskat. Antalet inskrivna kvinnor har ökat med 1 165 personer (0,7 procent). Antalet utrikes födda kvinnor har ökat med 3 371 personer (3,5 procent). Ökningen motverkas delvis av att antalet inskrivna kvinnor födda i Sverige har minskat med 2 206 personer (3,1 procent).

Tabell 1: Antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen
Februari 2018 Februari 2017 Förändring, antal Förändring %
Kvinnor 167 578 166 413 1 165 0,7
- varav födda i Sverige 68 507 70 713 -2 206 -3,1
- varav utrikes födda 99 071 95 700 3 371 3,5
Män 198 397 211 604 -13 207 -6,2
- varav födda i Sverige 87 996 97 647 -9 651 -9,9
- varav utrikes födda 110 401 113 957 -3 556 -3,1
Totalt antal inskrivna 365 975 378 017 -12 042 -3,2

Tabellen redovisar inskrivna arbetslösa som är en summering av öppet arbetslösa och sökande i program. Som öppet arbetslösa räknas de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
feb 2018
Förändring
jämfört med
feb 2017
Utfall
jan-feb 2018
Förändring
jämfört med
jan-feb 2017
SB + ÄB
2018
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 165 85 12 303 740 74 084
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 750 - 12 1 353 - 6 8 402
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 138 - 348 4 573 - 261 22 700
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 1 214 530 2 049 1 033 13 422
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 435 80 2 911 163 19 197
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 78 10 155 50 1 524
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 76 - 10 177 - 24 1 700
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 393 - 92 899 - 183 5 757
1:13 Lån till körkort 151
2:6 Centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö 19
Övriga anslag 81 - 74 187 - 34 1 212
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 - 1 18 - 1 120
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 4 2 7 2 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 5 - 3 10 1 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 9 0 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 1 0 8
2:1 Arbetsmiljöverket 52 - 72 100 - 66 763
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 5 0 34
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 30 30 34
2:4 Medlingsinstitutet 1 0 3 - 1 58
2:5 Arbetslivspolitik 1 0 2 0 25
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget