Februari 2018 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utgifterna för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev 2 922 miljoner kronor i februari, vilket är 10 miljoner kronor högre än i februari 2017.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för årets två första månader till 5 849 miljoner kronor. Det är 16 miljoner kronor (0,3 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
feb 2018
Förändring
jämfört med
feb 2017
Utfall
jan-feb 2018
Förändring
jämfört med
jan-feb 2017
SB + ÄB
2018
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 922 10 5 849 16 34 636
1:1 Garantipension till ålderspension 1 106 - 16 2 220 - 33 13 080
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 928 - 50 1 861 - 103 10 870
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 750 66 1 499 132 9 027
1:4 Äldreförsörjningsstöd 88 7 175 15 1 103
2:1 Pensionsmyndigheten 50 3 95 6 556
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget