Februari 2018 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 8 333 miljoner kronor i februari. Det är 1 366 miljoner kronor (14,1 procent) lägre jämfört med februari 2017. Till stor del beror det lägre utfallet på skillnader i utbetalningstidpunkter mellan åren för bidrag till hälso- och sjukvården som finansieras från anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen.

För perioden januari-februari uppgår utfallet för utgiftsområdet till 17 738 miljoner kronor. Det är 615 miljoner kronor (3,3 procent) lägre än samma period föregående år.

Utfallet för anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgår för perioden januari-februari till 6 411 miljoner kronor, vilket är 245 miljoner kronor (3,7 procent) lägre än samma period föregående år. Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Sjukpenningtalet för februari uppgår till 9,9 dagar, vilket är 8,2 procent lägre än sjukpenningtalet för februari 2017.

Nedgången i sjukpenningtalet förklaras främst av att antalet avslutade sjukfall har ökat. Även antalet nya sjukskrivningar har minskat. Däremot ökar antalet långa sjukskrivningar (2,5 år eller längre).

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår för perioden januari-februari till 7 776 miljoner kronor. Det är 313 miljoner kronor (3,9 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2017. Många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år. Samtidigt har nybeviljandet av sjuk- och aktivitetsersättning minskat. Antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade uppgick i februari 2018 till 2,2 vilket är en minskning med 30,5 procent jämfört med februari 2017.

Sjukpenningtalet, antal dagar
Februari 2018 Februari 2017 Förändring %
Samtliga 9,9 10,8 -8,2
- Kvinnor 13,2 14,3 -8,1
- Män 6,8 7,5 -8,3

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Källa: Försäkringskassan

Antal nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade
Februari 2018 Februari 2017 Förändring %
Totalt 2,2 3,1 -30,5
- Kvinnor 2,2 3,2 -31,2
- Män 2,2 3,1 -29,7

Tabellen visar antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
feb 2018
Förändring
jämfört med
feb 2017
Utfall
jan-feb 2018
Förändring
jämfört med
jan-feb 2017
SB + ÄB
2018
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 333 - 1 366 17 738 - 615 102 615
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 162 - 103 6 411 - 245 38 810
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 876 - 163 7 776 - 313 46 909
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 243 - 10 483 - 25 2 876
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 228 - 1 084 1 459 - 13 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 0 0 0 0 901
2:1 Försäkringskassan 702 - 8 1 364 - 20 8 733
Övriga anslag 122 1 244 2 1 485
1:3 Handikappersättning 114 0 227 0 1 384
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 7 1 33
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 6 1 11 1 68
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget