December 2018 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg blev 5 813 miljoner kronor, det är 441 miljoner kronor (7,1 procent) lägre än i december 2017. Det beror bland annat på att anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård blev 141 miljoner kronor lägre än i december 2017. Preliminärt för i år uppgår bidrag till folkhälsa och sjukvård till 7 711 miljoner kronor. Det är 4 798 miljoner kronor (164,7 procent) högre jämfört med föregående år. De ökade utgifterna avser bland annat den så kallade Patientmiljarden (1 000 miljoner kronor), satsning på hälso- och sjukvårdens personal (2 000 miljoner kronor) samt förlossningsvård (1 591 miljoner kronor).

Det preliminära årsutfallet uppgår till 78 381 miljoner kronor. Det är 10 970 miljoner kronor (16,3 procent) högre än 2017.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgår till 27 067 miljoner kronor hittills i år. Det är 1 461 miljoner kronor (5,7 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna avser statens bidrag till landstingen för läkemedelsförmånernas kostnader.  

Utfallet för anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning uppgår hittills i år till 25 308 miljoner kronor. Det är en ökning med 1 999 miljoner kronor (8,6 procent) jämfört med föregående år.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
dec 2018
Förändring
jämfört med
dec 2017
Utfall
jan-dec 2018
Förändring
jämfört med
jan-dec 2017
SB + ÄB
2018
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 5 813 - 441 78 381 10 970 79 841
1:4 Tandvårdsförmåner 577 63 6 457 675 6 332
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 315 156 27 067 1 461 27 731
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 216 - 141 7 711 4 798 7 696
1:8 Bidrag till psykiatri 10 - 17 1 634 467 1 755
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 5 0 723 334 768
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 119 - 396 25 308 1 999 25 693
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 17 - 87 2 809 508 2 877
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 12 2 1 486 727 1 531
Övriga anslag 543 - 20 5 184 1 5 456
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 5 2 35 0 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 6 - 6 79 - 5 83
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 16 0 147 6 143
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 21 - 6 493 60 465
1:9 Läkemedelsverket 12 - 1 134 2 135
1:10 E-hälsomyndigheten 19 8 104 - 54 146
2:1 Folkhälsomyndigheten 44 7 383 4 383
2:2 Insatser för vaccinberedskap 10 3 87 1 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 38 - 1 44
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 2 - 1 74 0 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 6 - 2 57 0 59
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 189 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 3 0 23 - 1 24
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 5 - 4 100 - 63 263
4:6 Statens institutionsstyrelse 102 - 5 1 038 44 1 083
5:1 Barnombudsmannen 3 3 26 2 25
5:2 Barnets rättigheter 1 - 5 22 - 1 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 9 - 11 183 - 13 196
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 - 1 36 1 35
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 118 34 576 44 607
8:1 Socialstyrelsen 88 - 14 671 39 669
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 73 - 19 690 11 688
1:11 (2017) Bidrag för mänskliga vävnader och celler 0 - 74
6:1 (2017) Alkoholsortimentsnämnden 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt