December 2018 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration blev 1 611 miljoner kronor i december, vilket är 4 756 miljoner kronor (74,7 procent) lägre än i december 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för 2018 preliminärt till 19 401 miljoner kronor. Det är 20 633 miljoner kronor (51,5 procent) lägre än föregående år. Ersättningarna till asylsökande, kommuner och landsting har minskat med 17 639 miljoner kronor och Migrationsverkets utgifter för asylsökandes boende har minskat med 1 362 miljoner kronor. Det är främst ersättningarna till kommuner som minskat och beror på att antalet personer, som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem som ensamkommande, minskat kraftigt. Det minskade antalet asylsökande har även inneburit att  Migrationsverkets förvaltningsutgifter minskat med 923 miljoner kronor (15,3 procent). Preliminärt har personalkostnaderna minskat med drygt 500 miljoner kronor.

Jämfört med statens budget för 2018 blev utgifterna preliminärt 3 653 miljoner kronor (23,2 procent) högre än beräknat.

Asylsökande m.m. december 2018
2018 2017 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande december 1 687 1 899 -212 -11,2
- varav män (inkl. pojkar) 1 058 1 171 -113 -9,6
- varav kvinnor (inkl. flickor) 629 728 -99 -13,6
- varav ens. barn och unga 68 100 -32 -32,0

Källa: Migrationsverket

2018 2017 Förändring Förändring %
Antal asylsökande jan-december 21 502 25 666 -4 164 -16,2
- varav män (inkl. pojkar) 12 929 15 635 -2 706 -17,3
- varav kvinnor (inkl. flickor) 8 573 10 031 -1 458 -14,5
- varav ens. barn och unga 944 1 336 -392 -29,3
- varav pojkar 695 1 043 -348 -33,4
- varav flickor 249 293 -44 -15,0

Källa: Migrationsverket

2018 2017 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd januari-december 2018 132 696 135 529 -2 833 -2,1
-varav asyl 25 144 36 531 -11 387 -31,2
-varav anhöriga till asylsökande 16 641 19 124 -2 483 -13,0
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 9 339 9 850 -511 -5,2
-varav arbetsmarknad (inkl. anhöriga) 41 065 32 294 8 771 27,2

Källa: Migrationsverket

December 2018 December 2017 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 52 547 76 640 -24 093 -31,4
- varav ensamkommande barn och unga 1 235 4 729 -3 494 -73,9

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
dec 2018
Förändring
jämfört med
dec 2017
Utfall
jan-dec 2018
Förändring
jämfört med
jan-dec 2017
SB + ÄB
2018
8 Migration 1 611 - 4 756 19 401 - 20 633 22 288
1:1 Migrationsverket 438 - 224 5 092 - 923 5 348
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 960 - 3 708 11 598 - 19 001 13 809
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 3 - 388 89 - 650 93
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 - 389 396 6 395
Övriga anslag 210 - 46 2 227 - 65 2 644
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 100 28 958 119 961
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 34 6 299 52 290
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 34 - 72 570 - 236 888
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 22 0 271 18 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 19 - 8 130 - 17 155
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt