December 2018 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfall för utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap

Miljoner kr

Utfallet för Försvar och samhällets krisberedskap blev 9 931 miljoner kronor i december, det är 920 miljoner kronor (10,2 procent) högre än samma månad föregående år.

Utfallet för anslag 2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. blev 57 miljoner kronor i december. För helåret uppgår utgifterna på anslaget till 353 miljoner kronor, vilket är 340 miljoner kronor högre än för 2017. Huvuddelen av utfallet på anslaget har gått till ersättning för kommunernas direkta kostnader för stora räddningsinsatser. I ersättningen för räddningsinsatser ingår kostnader för kommunernas materiel, personalkostnader, inköpta tjänster som till exempel helikoptrar för skogsbrandsbekämpning men också kostnader för ersättning till dem som frivilligt deltagit i räddningstjänsten på något sätt. Utfallet avser även ersättning för skogsbrandsbekämpningsflyg från andra hjälpande länder.

Det preliminära årsutfallet för utgiftsområdet uppgår till 53 748 miljoner kronor, det är 3 365 miljoner kronor (6,7 procent) högre än förra året. Det beror främst på att utgifterna för anslag 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap blev 1 501 miljoner kronor (4,5 procent) högre.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, miljoner kronor
Utfall
dec 2018
Förändring
jämfört med
dec 2017
Utfall
jan-dec 2018
Förändring
jämfört med
jan-dec 2017
SB + ÄB
2018
6 Försvar och samhällets krisberedskap 9 931 920 53 748 3 365 54 368
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 6 104 1 476 34 648 1 501 35 044
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 267 - 93 1 035 - 5 1 147
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 2 424 - 490 10 794 732 10 816
1:4 Forskning och teknikutveckling 227 - 12 634 54 642
1:8 Försvarets radioanstalt 105 11 1 059 42 1 106
2:1 Kustbevakningen 121 2 1 209 40 1 143
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 57 50 353 340 321
2:4 Krisberedskap 270 - 59 1 252 107 1 374
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 305 66 305
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 179 36 1 223 130 1 211
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 65 - 2 383 - 2 393
Övriga anslag 112 2 853 362 865
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 9 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 20 17 172 148 169
1:7 Officersutbildning m.m. 29 - 5 213 9 218
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 17 1 185 8 180
1:10 Nämnder m.m. 0 0 6 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 10 3 81 10 92
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 9 1 9
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 22 - 12 75 0 75
2:7 Statens haverikommission 5 1 44 2 46
4:1 Elsäkerhetsverket 6 - 2 58 - 1 59
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 0 185
1:12 (2015) Försvarsexportmyndigheten 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt