December 2018 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utfallet för Rättsväsendet i december blev 4 544 miljoner kronor, vilket är 20 miljoner kronor högre än i december 2017.

Det preliminära årsutfallet uppgår till 45 850 miljoner kronor. Det är 1 785 miljoner kronor (4,1 procent) högre än 2017. Det högre utfallet beror främst på högre utgifter för anslagen 1:1 Polismyndigheten, 1:6 Kriminalvården och 1:5 Sveriges Domstolar.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
dec 2018
Förändring
jämfört med
dec 2017
Utfall
jan-dec 2018
Förändring
jämfört med
jan-dec 2017
SB + ÄB
2018
4 Rättsväsendet 4 544 20 45 850 1 785 46 254
1:1 Polismyndigheten 2 414 60 23 767 856 24 716
1:2 Säkerhetspolisen 154 - 5 1 456 98 1 493
1:3 Åklagarmyndigheten 157 9 1 506 2 1 519
1:4 Ekobrottsmyndigheten 72 0 674 11 697
1:5 Sveriges Domstolar 556 12 5 765 257 5 612
1:6 Kriminalvården 777 - 78 8 894 270 8 649
1:12 Rättsliga biträden m.m. 308 20 2 849 201 2 555
Övriga anslag 106 1 938 91 1 013
1:7 Brottsförebyggande rådet 17 3 135 26 148
1:8 Rättsmedicinalverket 45 - 4 423 11 425
1:9 Gentekniknämnden 1 - 1 4 - 1 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 10 7 57 18 57
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 10 2 91 0 122
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 10 - 3 84 20 81
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 13 2 19
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 7 - 1 47 0 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 - 1 15 0 18
1:17 Domarnämnden 1 0 8 - 1 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 5 - 1 61 18 81
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt