December 2018 Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten

Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget består av premiepensionssystemet (premiepensionen) och fördelningssystemet (inkomstpensionen och tilläggspensionen). I den allmänna ålderspensionen ingår även garantipensionen för dem som saknar eller har låg inkomstgrundande pension. Utgifterna för garantipension belastar statens budget och redovisas under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom.

Utfall för Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten

Miljoner kr

Utfallet för Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget uppgår till 27,9 miljarder kronor i december. Det är en ökning med 0,8 miljarder kronor (2,8 procent) jämfört med december 2017. Det preliminära helårsutfallet uppgår till 307,6 miljarder kronor, vilket är 8,5 miljarder kronor (2,8 procent) högre än 2017.

För 2018 har inkomst- och tilläggspensionerna räknats upp med 1,0 procent. Att pensionsutgifterna ökar mer beror framför allt på att antalet pensionärer med inkomstgrundad ålderspension ökar.

Ålderspensionssystemet, miljarder kronor
Utfall
dec 2018
Förändring jämfört
med dec 2017
Utfall
jan–dec 2018
Förändring jämfört
med jan–dec 2017
SB + ÄB
2018
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 27,9 0,8 307,6 8,5 308,7
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt