December 2018 Riksgäldskontorets nettoutlåning

För att statens budgetsaldo ska överensstämma med statens lånebehov, med omvänt tecken, redovisas posten Riksgäldskontorets nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost på budgetens utgiftssida. Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av in- och utlåning till myndigheter, affärsverk, vissa statliga bolag och fonder.

Utfall för Riksgäldskontorets nettoutlåning

Miljoner kr

Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av förändringen i lån och kontobehållningar i det som kallas statens internbank. Internbanken vänder sig till myndigheter, affärsverk och vissa statliga bolag och fonder. Nettoutlåningen ökade med 36 562 miljoner kronor i december. Sammantaget har nettoutlåningen ökat med 1 978 miljoner kronor sedan årsskiftet. Riksgäldskontoret har alltså lånat 1 978 miljoner kronor sedan årsskiftet (netto).

Pensionsmyndigheten har i december överfört premiepensionsavgifter till hushållen. Det belastar nettoutlåningen med 37 408 miljoner kronor i december då inlåningen minskar. Tidigare i år har Pensionsmyndigheten placerat i princip motsvarande belopp på konto i Riksgäldskontoret. Riksgäldskontoret förvaltar medlen i avvaktan på slutlig placering av premiepensionsspararna.

Nettobehållningen på myndigheternas räntekonton minskar med 1 286 miljoner kronor i december. Det ökar nettoutlåningen. För helåret har nettobehållningarna ökat med 2 461 miljoner kronor, vilket minskar nettoutlåningen.

Utlåningen till Riksbanken har under 2018 tillfälligt ökat med totalt 11 088 miljoner kronor. 

Den totala utlåningen till Riksbanken uppgick den 31 december till 243 400 miljoner kronor. Lånet till Riksbanken består egentligen av flera lån med olika löptid. Lånen löper efter hand ut och måste då ersättas med nya lån. Riksgäldskontoret beslutade ursprungligen att för Riksbankens räkning ta upp lån i utländsk valuta på motsvarande 200 miljarder kronor. Beloppsgränsen får tillfälligtvis överskridas för att refinansieringen av lånen ska kunna hanteras effektivt. Eventuella överskridanden ska justeras så snart det kan ske utan att orsaka Riksbanken eller Riksgäldskontoret onödiga merkostnader. Riksgäldskontoret har dock senare, på begäran av Riksbanken, modifierat beslutet så att alla förfallande lån och vidareutlåningen till Riksbanken får refinansieras till rådande växelkurs. Eftersom kronan är svagare än när det ursprungliga lånet togs så kommer vidareutlåningen, så länge kronkursen ligger på nuvarande nivåer, att överstiga 200 miljarder kronor.

Utlåningen till Centrala studiestödsnämnden (CSN) har under 2018 ökat med 6 064 miljoner kronor. Samtidigt har CSN ökat sina insättningar med 1 126 miljoner kronor. Sammanlagt har nettoutlåningen därmed ökat med 4 938 miljoner kronor på grund av CSN.

Riksgäldskontorets nettoutlåning, miljoner kronor
Utfall
dec 2018
Förändring
jämfört med
dec 2017
Utfall
jan-dec 2018
Förändring
jämfört med
jan-dec 2017
SB + ÄB
2018
Riksgäldskontorets nettoutlåning 36 562 2 928 1 978 4 923 6 548
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt