December 2018 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring, fastighetstaxering och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution i december blev 1 186 miljoner kronor. Det är 339 miljoner kronor högre än i december 2017.  

Det preliminära årsutfallet uppgår till 11 447 miljoner kronor. Det är 436 miljoner kronor (4,0 procent) högre än 2017.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
dec 2018
Förändring
jämfört med
dec 2017
Utfall
jan-dec 2018
Förändring
jämfört med
jan-dec 2017
SB + ÄB
2018
3 Skatt, tull och exekution 1 186 339 11 447 436 11 478
1:1 Skatteverket 785 233 7 641 266 7 598
1:2 Tullverket 218 107 1 890 168 1 934
1:3 Kronofogdemyndigheten 184 0 1 916 2 1 947
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt