December 2018 Kassamässig korrigering

Posten utgör skillnaden mellan å ena sidan nettot av vad som redovisats mot budgetens anslag och inkomsttitlar och å andra sidan nettot av in- och utbetalningar över statens centralkonto i Riksbanken. Kassamässiga korrigeringar uppstår dels till följd av periodiseringsskillnader, dels till följd av att det förekommer transaktioner över statens centralkonto som inte har sin motsvarighet på anslag eller inkomsttitlar och vice versa. Utfallet för den kassamässiga korrigeringen är en restpost, men den kan till stora delar specificeras.

Utfall för Kassamässig korrigering

Miljoner kr

Den kassamässiga korrigeringen blev 5 377 miljoner kronor i december, vilket är 2 803 miljoner kronor högre än i december 2017.

För helåret är den kassamässiga korrigeringen 1 284 miljoner kronor, preliminärt. Det är 531 miljoner kronor lägre än 2017.

Redovisningen mot anslaget 1:1 Räntor på statsskulden är inte kassamässig. En kassamässig korrigering uppstår därför, dels till följd av att inkomsträntor på studielån periodiseras till det kvartal de avser och dels till följd av att redovisningen baseras på affärsdag vilket skiljer sig något från likviddag. I december påverkar den så kallade ränteperiodiseringen den kassamässiga korrigeringen positivt med 8 798 miljoner kronor. För helåret påverkar ränteperiodiseringen den kassamässiga korrigeringen negativt med 151 miljoner kronor.

I december översteg uttagen från EU-kommissionens konto i Riksgäldskontoret periodens insättningar med 4 530 miljoner kronor. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen positivt. För helåret har uttagen överstigit insättningarna med totalt 2 726 miljoner kronor.

Kassamässiga korrigeringar förekommer vid de flesta myndigheterna. De kassamässiga korrigeringarna uppstår på grund av skillnader mellan myndigheternas redovisning mot anslag och de anslagsbelopp som har tillförts myndighetens räntekonto. När redovisningen mot anslag är högre än de anslagsbelopp som tillförts räntekonto påverkas den kassamässiga korrigeringen negativt. Om fallet är det omvända påverkas den kassamässiga korrigeringen positivt. Kassamässiga korrigeringar uppstår också då redovisningen mot inkomsttitlar inte är kassamässig.

Försvarsmakten redovisar i december 3 562 miljoner kronor högre belopp mot anslag än de anslagsmedel som tillförts räntekontot, vilket påverkar den kassamässiga korrigeringsposten negativt. För helåret påverkar Försvarsmakten i stället den kassamässiga korrigeringen positivt med 537 miljoner kronor med anledning av detta.

I december redovisar Trafikverket 1 885 miljoner kronor högre belopp mot anslag än de anslagsbelopp som har tillförts räntekontot. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen negativt. För helåret redovisar Trafikverket 2 239 miljoner kronor högre belopp än vad som har tillförts räntekonto.  

I juli betalade kommersiella radiobolag 1 306 miljoner kronor i sändningsavgifter för perioden 1 augusti 2018 – 31 juli 2026. I december har Myndigheten för press radio och tv periodiserat lokalradioavgifterna  på inkomsttitel så att de redovisas den period som lokalradioavgifterna avser. Det innebär att den kassamässiga korrigeringen påverkas negativt med 1 237 miljoner kronor i december.  

Kassamässig korrigering, miljoner kronor
Utfall
dec 2018
Förändring
jämfört med
dec 2017
Utfall
jan-dec 2018
Förändring
jämfört med
jan-dec 2017
SB + ÄB
2018
Kassamässig korrigering 5 377 2 803 1 284 - 531 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt