December 2018 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för Statsskuldsräntor m.m. blev negativt i december då inkomster som redovisas mot anslag översteg utgifterna med 802 miljoner kronor. I december 2017 översteg inkomsterna utgifterna med 1 722 miljoner kronor.

Det preliminära årsutfallet uppgår till 13 603 miljoner kronor. Det är 3 034 miljoner kronor (28,7 procent) högre jämfört med föregående år.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

Utgifterna för räntor på lån i svenska kronor uppgår preliminärt i år till 15 872 miljoner kronor, vilket är 792 miljoner kronor högre jämfört med 2017.

När Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen. Överkurser vid emission uppgår under året till 4 409 miljoner kronor. Överkurser för 2017 uppgick till 9 520 miljoner kronor.

Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades. Valutakursförlusterna under 2018 uppgick till 836 miljoner kronor, vilket är en skillnad på 2 781 miljoner kronor jämfört med 2017 då valutakursvinster på 1 945 miljoner kronor redovisades.

Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än marknadsräntan vid återköpstillfället. Kursförlusterna för 2018 var 6 166 miljoner kronor lägre jämfört med 2017.

Jämfört med statens budget för 2018 blev utfallet preliminärt 2 247 miljoner kronor (19,8 procent) högre än beräknat. I enlighet med propositionen Höständringsbudget för 2018 anvisades anslaget 1:1 Räntor på statsskulden ytterligare 2 300 miljoner kronor och 1:2 Oförutsedda utgifter 5 miljoner kronor.

Räntor på statsskulden får enligt budgetlagen överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden. Med anledning av att utgifterna för statsskuldsräntor bedömdes bli högre än beräknat anvisades anslaget ytterligare medel. De högre utgifterna beror främst på högre kurs- och valutakursförluster gentemot euron, vilket innebär att ränteutgifterna ökat trots att räntenivåerna sjunkit.

Oförutsedda utgifter anvisades ytterligare medel efter en lagakraftvunnen dom från 2014 där Högsta domstolen fastställde att staten är ersättningsskyldig för ekonomisk förlust till följd av fiskeförbud i Torne älvs fiskeområde. De slutliga beräkningarna visade att kostnaderna skulle överstiga anvisade medel på anslaget för 2018.

Tabell 1: Räntor på statsskulden i december 2018 jämfört med motsvarande period 2017, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall december 2018 Utfall december 2017 Förändring december Prel.utfall år 2018 Utfall år 2017 Skillnad 2018-2017
Räntor på lån i svenska kronor -188 10 -199 15 872 15 080 792
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 19 12 7 3 105 1 948 1 157
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -585 -730 144 -4 409 -9 520 5 111
Summa räntor -754 -707 -47 14 567 7 508 7 059
Räntor på in- och utlåning (*) -368 -450 82 -5 220 -4 578 -642
Valutakursförluster (+)/vinster (-) -137 -1 590 1 453 836 -1 945 2 781
Kursförluster (+)/vinster (-) 456 1 023 -566 3 353 9 519 -6 166
Övrigt -0 0 -0 -0 0 -0
Summa ränteutgifter -803 -1 724 921 13 536 10 504 3 032

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
dec 2018
Förändring
jämfört med
dec 2017
Utfall
jan-dec 2018
Förändring
jämfört med
jan-dec 2017
SB + ÄB
2018
26 Statsskuldsräntor m.m. - 802 920 13 603 3 034 13 660
1:1 Räntor på statsskulden - 803 921 13 536 3 032 13 500
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 11 11 15
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 - 1 55 - 9 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt