December 2018 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, politik för utrikeshandel samt politik för handels- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

Utbetalning i december av 400 miljoner kronor i kapitaltillskott till PostNord AB.

Utfallet för Näringsliv blev 1 374 miljoner kronor i december, vilket är 378 miljoner kronor högre jämfört med december 2017. Det högre utfallet beror främst på en utbetalning av 400 miljoner kronor i kapitaltillskott till PostNord AB.

PostNord AB ägs gemensamt av den svenska och danska staten. De båda staterna ingick 2017 ett avtal om att båda stater ska lämna kapitaltillskott till bolaget. En del av den danska statens kapitaltillskott behövde på grund av EU:s statsstödsregler också godkännas av Europeiska kommissionen. I december 2017 bemyndigade riksdagen regeringen att besluta om kapitaltillskott till PostNord AB på högst 400 miljoner kronor, förutsatt att Europeiska kommissionen godkänner den del av danska statens kapitaltillskott som är föremål för kommissionens prövning. Kommissionen har under år 2018 godkänt den danska statens kapitaltillskott och regeringen har beslutat att utbetala 400 miljoner i kapitaltillskott till PostNord AB. Utbetalningen gjordes i december och finansieras från anslaget 1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag.

Årsutfallet för utgiftsområdet uppgår preliminärt till 7 453 miljoner kronor, vilket är 1 038 miljoner kronor (16,2 procent) högre än föregående år.

Utgifterna för anslaget 1:5 Näringslivsutveckling är 416 miljoner kronor (92,8 procent) högre jämfört med 2017. Anvisade medel på anslaget har utökats med 621 miljoner kronor (135,0 procent) jämfört med föregående år. Utökningen avser bland annat kapitaltillskott till stiftelsen Norrlandsfonden samt satsningar på elektrifiering av fordonsparken, biodrivmedel och socialt företagande.

För anslaget 1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag är utgifterna 400 miljoner kronor högre än föregående år. Det högre utfallet avser kapitaltillskottet till PostNord AB.

Utgifterna för anslaget 1:3 Institutens strategiska kompetensmedel är 741 miljoner kronor, vilket också motsvarar hela det anvisade anslaget för år 2018. Utfallet är 111 miljoner kronor (17,6 procent) högre jämfört med år 2017.

Jämfört med vad som anvisades i statens budget är det preliminära årsutfallet för utgiftsområdet 83 miljoner kronor (1,1 procent) högre. Utgifterna för anslag 1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag blev 399 miljoner kronor högre än vad som anvisades i statens budget. De högre utgifterna motverkas delvis av att utgifterna för flera andra anslag blev lägre än budgeterat. I fråga om anslaget 1:5 Näringslivsutveckling blev utgifterna preliminärt 217 miljoner kronor (20,1 procent) lägre än beräknat.  

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
dec 2018
Förändring
jämfört med
dec 2017
Utfall
jan-dec 2018
Förändring
jämfört med
jan-dec 2017
SB + ÄB
2018
24 Näringsliv 1 374 378 7 453 1 038 7 371
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 627 - 44 2 882 20 2 915
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 741 111 741
1:5 Näringslivsutveckling 108 38 864 416 1 081
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 153 30 153
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag 400 400 400 400 1
1:21 Patent- och registreringsverket 32 - 3 322 16 317
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 10
Övriga anslag 207 - 13 2 092 46 2 152
1:1 Verket för innovationssystem 18 - 2 232 8 238
1:4 Tillväxtverket 27 1 271 - 5 272
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 9 - 2 60 2 60
1:7 Turistfrämjande 0 0 115 - 5 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 36 11 225 21 239
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 6 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 3 - 1 14 0 14
1:11 Bolagsverket 4 2 46 26 53
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 8 0 8
1:13 Konkurrensverket 14 4 144 3 146
1:14 Konkurrensforskning 8 - 1 14 0 14
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 3 - 7 15 - 10 23
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 18 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 - 17 16 - 21 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 0 309 0 309
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 0 22 - 3 25
2:2 Kommerskollegium 13 0 89 7 87
2:3 Exportfrämjande verksamhet 37 - 1 369 20 382
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 68 1 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 20 - 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 31 0 31
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: