December 2018 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev i december 8 714 miljoner kronor, vilket är 1 181 miljoner kronor högre än i december föregående år. Skillnaden beror främst på att det gårdsstöd som betalades ut under december var 767 miljoner kronor högre i år jämfört med samma månad 2017.

Utfallet för 2018 uppgår preliminärt till 19 515 miljoner kronor. Det är 2 290 miljoner kronor högre än  föregående år (13,3 procent). Det är främst utgifterna för åtgärder för landsbygdens miljö och struktur som blivit högre.

Jämfört med statens budget för 2018 så blev utgifterna preliminärt 261 miljoner kronor (1,4 procent) högre än beräknat.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
dec 2018
Förändring
jämfört med
dec 2017
Utfall
jan-dec 2018
Förändring
jämfört med
jan-dec 2017
SB + ÄB
2018
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 8 714 1 181 19 515 2 290 20 107
1:2 Insatser för skogsbruket 117 66 550 264 580
1:10 Gårdsstöd m.m. 6 816 767 7 393 113 6 695
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 506 - 71 3 981 836 4 756
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 316 - 54 2 109 190 2 458
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 159 8 1 912 92 1 912
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 61 61 159 159 167
Övriga anslag 739 406 3 411 636 3 538
1:1 Skogsstyrelsen 57 11 465 59 472
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 15 4 145 27 144
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 0 109 2 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 2 0 9 - 6 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 20 - 4 115 - 13 124
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 6 - 3 40 - 5 53
1:8 Statens jordbruksverk 88 14 625 22 625
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 - 1 5 1 5
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 6 - 17 77 - 49 138
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 3 2 43 30 45
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 6 4 257 238 283
1:14 Livsmedelsverket 36 3 251 - 71 253
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 8 22 204 121 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 44 - 2 43
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 332 277 347 275 350
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 12 0 113 8 114
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 138 94 554 - 1 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt