December 2018 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Utfallet för Kommunikationer blev 6 573 miljoner kronor i december, det är 1 454 miljoner kronor lägre än i december 2017.

Det preliminära årsutfallet för utgiftsområdet uppgår till 56 734 miljoner kronor. Det är 3 511 miljoner kronor (6,6 procent) högre än 2017. Det beror främst på att utfallet för anslag 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur är 1 796 miljoner kronor (8,5 procent) högre än 2017.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
dec 2018
Förändring
jämfört med
dec 2017
Utfall
jan-dec 2018
Förändring
jämfört med
jan-dec 2017
SB + ÄB
2018
22 Kommunikationer 6 573 - 1 454 56 734 3 511 56 445
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 3 092 - 1 732 23 530 602 25 529
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 640 - 171 22 911 1 796 21 347
1:3 Trafikverket 166 23 1 458 149 1 387
1:11 Trängselskatt i Stockholm 120 349 2 412 983 1 529
1:12 Transportstyrelsen 193 8 2 123 46 2 144
1:14 Trängselskatt i Göteborg 30 - 14 889 - 164 900
1:15 Sjöfartsstöd 121 7 1 432 - 50 1 518
Övriga anslag 212 75 1 979 150 2 092
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 188 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 62 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 9 - 3 79 - 2 167
1:7 Trafikavtal 58 17 961 104 930
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 54 5 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 - 2 104 - 112 150
1:13 Trafikanalys 9 - 3 62 2 68
2:1 Post- och telestyrelsen 7 5 47 18 49
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 20 4 138 8 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 10 - 2 21 - 2 36
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 7 3 65 44 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 89 56 170 83 146
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt