December 2018 Utgiftsområde 21: Energi

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är främst Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och affärsverket Svenska kraftnät som ansvarar för att genomföra åtgärderna inom området.

Utfall för utgiftsområdet Energi

Miljoner kr

Utfallet för Energi blev 735 miljoner kronor i december, vilket är 127 miljoner kronor högre än i december 2017.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår preliminärt till 3 495 miljoner kronor. Det är 503 miljoner kronor (16,8 procent) högre än föregående år. Det högre utfallet avser främst utgifter för solcellsstöd inom anslaget 1:7 Energiteknik som preliminärt blev 414 miljoner kronor (66,9 procent) högre än 2017.

Utgiftsområde 21 Energi, miljoner kronor
Utfall
dec 2018
Förändring
jämfört med
dec 2017
Utfall
jan-dec 2018
Förändring
jämfört med
jan-dec 2017
SB + ÄB
2018
21 Energi 735 127 3 495 503 3 761
1:1 Statens energimyndighet 37 8 310 22 316
1:2 Insatser för energieffektivisering 44 16 213 - 10 233
1:4 Energiforskning 214 - 16 1 434 - 19 1 478
1:7 Energiteknik 357 91 1 034 414 1 145
Övriga anslag 82 28 503 96 589
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 1 0 8 - 1 10
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 2 0 85 70 85
1:6 Energimarknadsinspektionen 17 - 2 118 0 121
1:8 Elberedskap 42 11 178 13 258
1:9 Avgifter till internationella organisationer 3 1 24 - 1 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 18 18 90 66 90
1:5 (2017) Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket 0 - 51
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt