December 2018 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmål och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Målen är styrande för allt miljöarbete som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Miljömålssystemet ger också en struktur för en systematisk uppföljning av miljöpolitiken som grund för ett strategiskt åtgärdsarbete.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård blev 2 168 miljoner kronor i december. Det är 682 miljoner kronor högre än i december 2017.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår preliminärt för 2018 till 10 433 miljoner kronor. Det är 2 652 miljoner kronor (34,1 procent) högre än föregående år. Det högre utfallet avser främst utgifter för anslag 1:16 Klimatinvesteringar för bland annat stöd till installation av laddningsinfrastruktur för elfordon som blev 1 003 miljoner kronor högre under 2018 än 2017. Det högre utfallet beror också på högre utgifter för anslagen 1:19 Elfordonspremie och 1:14 Åtgärder för värdefull natur.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
dec 2018
Förändring
jämfört med
dec 2017
Utfall
jan-dec 2018
Förändring
jämfört med
jan-dec 2017
SB + ÄB
2018
20 Allmän miljö- och naturvård 2 168 682 10 433 2 652 10 828
1:1 Naturvårdsverket 75 24 552 99 549
1:2 Miljöövervakning m.m. 181 14 399 46 410
1:3 Åtgärder för värdefull natur 101 - 49 1 246 272 1 248
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 46 10 770 87 868
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 16 1 302 31 315
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 130 64 918 143 950
1:14 Skydd av värdefull natur 290 4 1 420 152 1 418
1:16 Klimatinvesteringar 695 350 1 673 1 003 1 595
1:19 Elfordonspremie 5 5 422 422 395
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 191 94 853 151 841
Övriga anslag 438 166 1 879 247 2 239
1:5 Miljöforskning 12 - 1 79 3 79
1:6 Kemikalieinspektionen 40 8 263 9 275
1:8 Supermiljöbilspremie 20 - 80 322 - 128 295
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 35 9 246 23 246
1:10 Klimatanpassning 22 12 129 23 214
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 135 89 197 4 245
1:13 Internationellt miljösamarbete 11 2 45 13 46
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 24 0 243 13 244
1:17 Elbusspremie 30 30 50 46 100
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 25 25 99 99 100
1:20 Industriklivet 70 70 122 122 300
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 14 2 84 23 96
1:14 (2017) Hållbara städer 0 - 4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt