December 2018 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och digitalisering.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 475 miljoner kronor i december, vilket är 46 miljoner kronor högre än i december 2017.

Det preliminära årsutfallet uppgår till 15 992 miljoner kronor. Det är 657 miljoner kronor (4,3 procent) högre än föregående år. Ökningen avser främst utgifter för anslaget 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. som ökade med 377 miljoner kronor (3,0 procent).

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
dec 2018
Förändring
jämfört med
dec 2017
Utfall
jan-dec 2018
Förändring
jämfört med
jan-dec 2017
SB + ÄB
2018
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 475 46 15 992 657 16 356
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 164 - 3 13 018 377 13 227
1:9 Statistiska centralbyrån 56 9 553 6 557
1:11 Finansinspektionen 56 14 598 66 606
1:12 Riksgäldskontoret 26 2 277 14 328
1:15 Riksrevisionen 32 0 334 4 330
Övriga anslag 142 23 1 212 190 1 309
1:1 Statskontoret 12 - 2 92 - 4 98
1:2 Kammarkollegiet 3 - 5 71 11 73
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 1 13 2 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 10 1 10
1:7 Konjunkturinstitutet 6 0 65 1 65
1:8 Ekonomistyrningsverket 16 - 2 169 8 171
1:10 Bidragsfastigheter 52 17 250 53 269
1:13 Bokföringsnämnden 2 0 11 2 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 207 - 24 223
1:16 Finansmarknadsforskning 6 6 88 58 90
1:17 Upphandlingsmyndigheten 11 1 93 17 92
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 29 6 133 60 180
1:19 Statens servicecenter 2 2 8 5 8
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt