December 2018 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Utfallet för Regional tillväxt blev 545 miljoner kronor i december. Det är 79 miljoner kronor lägre än i december 2017.

Det preliminära årsutfallet för utgiftsområdet uppgår till 3 579 miljoner kronor. Det är 771 miljoner kronor (27,5 procent) högre än föregående år. Ökningen avser främst anslagen 1:1 Regionala tillväxtåtgärder samt 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020.

Jämfört med vad som anvisades i statens budget är det preliminära årsutfallet för utgiftsområdet 342 miljoner kronor (8,7 procent) lägre. Det lägre utfallet avser främst anslagen 1:1 Regionala tillväxtåtgärder samt 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
dec 2018
Förändring
jämfört med
dec 2017
Utfall
jan-dec 2018
Förändring
jämfört med
jan-dec 2017
SB + ÄB
2018
19 Regional tillväxt 545 - 79 3 579 771 3 942
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 356 - 22 1 982 584 2 100
1:2 Transportbidrag 28 19 428 31 421
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 161 - 76 1 170 155 1 421
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 1 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt